Extra zorg voor waternatuur bij baggeren

19 maart 2021

Binnenkort gaan we weer baggeren. Voor een vlotte afvoer van het overtollige regenwater is het nodig dat sloten en vaarten op de juiste diepte zijn. Water kan dan goed doorstromen. Zo verminderen we de kans op wateroverlast bij hevig regen en komen sloten, vijvers en grachten niet droog te liggen. We willen de waternatuur zo min mogelijk verstoren. Daarom gaan onze aannemers met veel zorg voor de waternatuur te werk en volgen ze onze ecologisch werkprotocollen nauwgezet op.

In alle sloten en vaarten ligt op de bodem een laag bagger: een mengeling van plantenresten en bezonken slib. Gemiddeld groeit bagger met ongeveer twee centimeter per jaar. Om doorstroming van het water te garanderen, controleren we om de acht jaar of de watergang op de juiste diepte is. Wanneer dit niet zo is, wordt de bagger weggehaald. Dat noemen we baggeren. Welke watergangen dit jaar aan de beurt zijn voor controle en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud staat op de baggervakkenkaart. De vastgestelde diepte voor iedere watergang staat aangegeven in de legger.

Inspectie met een ecologisch deskundige

Dit jaar vinden de baggerwerkzaamheden plaats in het voorjaar. Dat vraagt om nog meer aandacht en zorg voor planten en dieren in en om het water. Enkele dagen voor het baggeren inspecteert een ecologische deskundige of de watergang vrij is van broedende vogels en hun nesten. Op de plaatsen met broednesten wordt een beschermingszone van vijf meter in acht genomen. Op plaatsen in en langs watergangen waar broedende vogels aanwezig zijn, blijft tenminste 25% van de water- en moerasvegetatie én de waterbodem gespaard.

In deze video vertelt onze collega Michel Korpel hoe we onze watergangen ‘voorlopen’ met een ecologische deskundige.

Aannemers werken met zorg voor natuur

Alle aannemers die in opdracht van ons onderhoud uitvoeren, doen dit met zorg voor de natuur in en langs het water. Er wordt gewerkt in lijn met de gedragscode wet natuurbescherming waterschappen. Hoogheemraad Manita Koop: “We willen de waternatuur zo min mogelijk verstoren. Met onze aannemers hebben we afspraken dat zij werken volgens onze ecologische werkprotocollen. Zo moet er bijvoorbeeld altijd een uitweg zijn voor vissen tijdens de werkzaamheden en baggeren ze niet in de buurt van de plekken waar nesten zijn geconstateerd.”

Vergoeding voor in ontvangst nemen bagger

De sliblaag op de bodem is vooraf onderzocht. De schone bagger wordt standaard op de oever gelegd. Dit is wel zo duurzaam en scheelt kosten voor transport en elders storten. Bagger bevat veel organische voedingsstoffen en kan gebruikt worden als grondverbeteraar. De eigenaren ontvangen een vergoeding voor het ontvangen van de bagger. Alle betrokken perceeleigenaren ontvangen een brief waarin de werkwijze wordt uitgelegd. Op onze websiteis onder ‘Wat als Delfland gaat baggeren?’ meer te lezen over deze procedure en de vergoeding. Indien de bagger vervuild is, voeren we de bagger af naar een erkend depot.

Baggeren door particulieren

Er zijn ook watergangen die particulieren of bedrijven zelf moeten baggeren. Indien de baggerkwaliteit in orde is, mag de bagger verspreid worden op de eigen grond. Wanneer de bagger vervuild is, moet de bagger vervoerd worden naar een erkend baggerdepot volgens bepaalde voorwaarden. De perceeleigenaren zijn hierover per brief geïnformeerd. Op onze websiteis onder het kopje ‘Wat als u zelf moet baggeren?’ meer te lezen over de procedure.

Planning baggeren

Normaal gesproken baggeren we tussen september en april. Door de tijdelijke baggerstop in 2019 in verband met PFAS zijn de werkzaamheden vorig jaar uitgelopen. Dat is ook dit jaar nog merkbaar. Eind van de zomer zijn de baggerwerkzaamheden afgerond.


image_contentLead (18)

Markering op een locatie