Waterkwaliteit Delfland in 2020 niet verbeterd, meer inzet noodzakelijk

28 april 2021

De waterkwaliteit in het beheergebied van Delfland is in 2020 min of meer gelijk gebleven. Dat betekent dat alle partijen die invloed hebben op de waterkwaliteit fors meer moeten doen om verbetering te bewerkstelligen.

Delfland werkt hard aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Dat is belangrijk voor de natuur, voor een gezonde en prettige leefomgeving en voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht in 2027 te voldoen aan de doelen voor de Europese Kader Richtlijn Water (KRW). Jaarlijks stellen wij een waterkwaliteitsrapportage op om inzicht te krijgen in de vooruitgang van de chemische en ecologische toestand van het water. De rapportage over 2020 laat zien dat over dat jaar geen vooruitgang is geboekt.

Hoogheemraad Marcel Belt: “De waterkwaliteit in ons gebied moet verbeteren. Wij investeren daarvoor in het aanleggen van een netwerk van nieuwe waternatuur, nemen maatregelen voor vis en houden bij ons werk altijd rekening met kansen en bedreigingen voor de biodiversiteit. Een van de meest belangrijke voorwaarden voor het ontwikkelen van een gezonde waternatuur is dat het water vrij is van schadelijke stoffen.

Wij werken daarom samen met onder meer Glastuinbouw Nederland en de gemeenten aan het terugdringen van lozingen en lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten zoals stikstof en fosfaat uit de kassen in ons gebied. De Gebiedsgerichte Aanpak waarin wij veel hebben geïnvesteerd, heeft een mooie verbetering teweeggebracht in de glastuinbouwpolders. Wij zagen de afgelopen jaren minder lozingen en lekkages en meer waterbewuste ondernemers.

Dat de positieve ontwikkeling van de waterkwaliteit zich over 2020 niet heeft voortgezet baart ons grote zorgen. Niet alleen het bereiken van onze ambities maar ook het bereiken van de doelen voor de KRW staat hiermee op de tocht.

In 2020 kwamen overschrijdingen van de normen voor gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen nog steeds voor. Daarbij troffen we ook weer nieuwe middelen aan. Dat is onnodig en niet acceptabel.”

Delfland werkt op dit moment aan nieuwe plannen om emissies naar het water verder tegen te gaan. Wij kunnen dat niet alleen. Wij verwachten van de glastuinbouw, de gemeenten, de boeren en de omgevingsdiensten in ons gebied dat ook zij de komende jaren veel steviger de schouders eronder zetten. De gesprekken hierover zijn ingezet en hoopvol.

Marcel Belt: “Wij blijven ons onverminderd hard maken voor een goede waterkwaliteit. Voor de natuur en voor alle mensen in ons gebied. Uiteindelijk zijn het de individuele ondernemers die echt het verschil kunnen maken.”

Bekijk de waterkwaliteitsrapportage (pdf, 4.1 MB)


image_contentLead