Maatregelen voor natuurbescherming in zeereep Solleveld in Kijkduin

5 oktober 2020

We zijn gestart met het verwijderen van duindoorn op verschillende locaties bij de Zeereep Solleveld in Kijkduin. Dit gebeurt over een lengte van 2 kilometer, tussen Kijkduin en Monster. De werkzaamheden duren tot 15 oktober en worden uitgevoerd om de dynamiek van het duingebied te stimuleren.

Het duingebied Solleveld & Kapittelduinen valt onder Europees beschermd Natura 2000 gebied. Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak. Delfland zet zich in voor droge voeten in een leefbaar gebied en beheert de zeewering sinds 2014 op dynamische wijze. Hierbij zorgt de natuur zelf voor ophoging van de duinenrij en voor verbetering van het leefgebied voor planten en dieren. Zo beschermen we de natuur en bewoners samen.

Dynamisch Kustbeheer

Om de doelstellingen van dit Natura-2000 gebied te behalen, is het nodig om het dynamisch kustbeheer te stimuleren. Dynamisch kustbeheer houdt in dat er ruimte wordt gegeven aan natuurlijke processen als verstuiving, waardoor de kust op natuurlijke wijze kan meegroeien met de zeespiegelstijging. Het verwijderen van de duindoorn in bepaalde gebieden helpt daarbij. Meer weten over dynamisch kustbeheer? Bekijk dan deze digitale excursie van STOWA in ons gebied:

Verwijderen duindoorn

Met een kraan met knijper wordt de wortelkluit van de duindoorn uit de grond getrokken. Een ecoloog is ter plekke om te overzien dat zo min mogelijk schade wordt toegebracht aan de natuur. En dat het woongebied van met name de zandhagedis zo min mogelijk wordt verstoord. Daarom hebben we ervoor gekozen om juist in deze periode de duindoorn te verwijderen. Door het deels verwijderen van duindoorn bevorderen we bovenal het leefgebied van de planten en dieren die in dit Natura 2000 gebied gewenst zijn. Machinaal maken we de dichtbegroeide gebieden met duindoorn weer open zodat de schapen en geiten het straks weer verder kunnen onderhouden.

Kerven in de duinen

Het aanbrengen van kerven in de eerste duinenrij is ook een manier om dynamisch kustbeheer te stimuleren.  Later deze maand brengen we 15-20 nieuwe kerven aan in de Nieuwe zeereep achter de Zandmotor. De geulen zorgen voor meer stevigheid in het duingebied. Met een gekerfde duin waait kalkrijk zand van het strand ook het oudere duin in. Zo groeien de duinen op natuurlijke wijze mee met de stijgende zeespiegel en blijven ze ook in de toekomst bestand tegen extreem weer.


Natuurbescherming Kijkduin