Hollandse Duinen klaar voor officiële status van nationaal park

9 december 2020

Op 9 december is door Hollandse Duinen de officiële status van nationaal park aangevraagd bij het Ministerie van LNV. Delfland ondersteunt de aanvraag als besturingspartner.

Hollandse Duinen kiest voor een toekomst als nationaal park ‘nieuwe stijl’. Het gebied begint in zee en loopt tot de laatste landinwaarts gelegen strandwal. Het omvat waardevolle natuur, bijzondere landschappen en cultuurhistorie, maar ook dorpen, steden én economische bedrijvigheid. Een park dus dat niet alleen uit natuurgebied bestaat maar een groot samenhangend landschap omvat: de brede kusstrook van Hoek van Holland tot Hillegom. Het is van belang voor de kustverdediging, ons drinkwater, rust en recreatie en de broodnodige biodiversiteit. Bijna 7000 verschillende soorten planten, vogels, zoogdieren, dagvlinders en libellen zijn geteld.

Met Dunea, Staatsbosbeheer en de provincie Zuid-Holland en 53 andere gebiedspartners heeft de aanvraag de steun van een brede coalitie van organisaties. Die bundeling van krachten is belangrijk: het park is kwetsbaar voor ontwikkelingen op het gebied van klimaat, milieu en bevolkingsgroei. De combinatie van verstedelijking, intensieve land- en tuinbouw en de groei van toerisme zet de kwaliteit van natuur en landschap onder druk en daarmee ook de kwaliteit van wonen in de regio. Uitdagingen die hieruit voortkomen, los je niet in je eentje op maar met elkaar, zeggen de partners. De coalitie van dit nationaal park bestaat uit water- en natuurbeheerders, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Namens Delfland was hoogheemraad Marcel Belt aanwezig bij het aanbieden van de officiële aanvraag: “Delfland is besturingspartner bij NPHD omdat een goed functionerend nationaal park kan bijdragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving, de kustveiligheid, waterkwaliteit en extra waterberging. Wij geloven dat er betere resultaten te behalen zijn als je als gebiedspartners samenwerkt. Fantastisch dus dat zoveel partijen het Nationaal Park Hollandse Duinen ondersteunen. Samen kunnen wij het gebied mooier, gezonder en veiliger maken voor huidige en toekomstige generaties.

Een mooi voorbeeld daarvan is de Erasmusvaart. Om ook in de toekomst de voeten droog te houden in Zuid West Den Haag en in het kassengebied is een goede, robuuste boezemverbinding nodig tussen Den Haag en Westland. Door dit samen op te pakken maken wij het gebied klimaatbestendiger, groener en mooier: de Erasmusvaart biedt kansen voor extra ecologie, biodiversiteit en bijvoorbeeld vaarrecreatie in dit verstedelijkte deel van het park.

Ik vind het voorstel dat wij aan de minister aanbieden ontzettend goed. Ik ben gelukkig met de vele acties waarmee de partners aan de slag gaan voor onder meer een betere ontsluiting en biodiversiteitsherstel. Dat laatste is heel urgent. Ondanks de soortenrijkdom van het gebied gaat het met gewone soorten als de haas en het konijn bijvoorbeeld niet goed. Betere koppeling van gebieden en meer afgestemd gezamenlijk beheer biedt hier kansen.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beoordeelt de aanvraag in het eerste kwartaal van 2021. Intussen werken de gezamenlijke partners door aan de ontwikkeling van het nationaal park. Meer informatie over Hollandse Duinen is te vinden op www.nphd.nl.

Hollandse Duinen klaar voor officiële status van nationaal park - Nationaal Park Hollandse Duinen


Foto

foto