Wijziging omgevingsplan


Voor de komst van de nieuwe waterzuivering op Vergulde Hand West moet het omgevingsplan van gemeente Vlaardingen gewijzigd worden van bestemming ‘bedrijventerrein’ naar ‘afvalwaterzuivering’.

De wijziging wordt gebaseerd op het voorkeursalternatief en de MER. In de planMER worden de milieueffecten in beeld gebracht en leggen we uit hoe negatieve effecten worden voorkomen.

De gemeenteraad besluit over deze wijziging.

Wanneer

Eind 2025 moet het omgevingsplan gewijzigd zijn. De gemeente Vlaardingen legt de ontwerpwijziging van het omgevingsplan samen met de planMER na goedkeuring van de gemeenteraad ter inzage.

De gemeente gaat het terrein vervolgens bouwrijp maken. Wij starten in 2027 met de bouw.