Algemeen bestuur Delfland bevestigt voorkeur nieuwbouw AWZI De Groote Lucht

29 september 2022

Het algemeen bestuur van Delfland heeft op 29 september zijn voorkeur bevestigd voor nieuwbouw van AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen. Daarmee kan Delfland gaan werken aan een overeenkomst hierover met de gemeente Vlaardingen. Deze overeenkomst wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Vlaardingen en het dagelijks bestuur van Delfland.

Verkenning nieuwbouw of renovatie


Op AWZI De Groote Lucht maken wij het afvalwater schoon van de inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. De zuivering is aan het einde van zijn levensduur en moet worden vervangen. In 2030 moet in Vlaardingen een zuivering staan die weer 30 tot 40 jaar het afvalwater goed en duurzaam schoonmaakt en die past in de omgeving. Delfland heeft een uitgebreide verkenning gedaan naar de voor- en nadelen van nieuwbouw en renovatie.

Bevindingen uit de verkenning


Bij nieuwbouw op een leeg terrein kunnen wij een betere zuivering bouwen. Een zuivering die langdurig voldoet aan de huidige en toekomstige eisen voor de kwaliteit van het schoongemaakte water, een zuivering die bijdraagt aan de energiestrategie van Delfland en de regio en die de beste kansen biedt voor het terugwinnen van belangrijke grondstoffen als fosfaat en zoet water.

Bij renovatie zijn wij beperkt door de indeling en ruimte op het huidige terrein. Daar komt bij dat renovatie betekent dat wij de huidige zuivering grootschalig moeten verbouwen terwijl deze ook 24/7 het afvalwater moet blijven zuiveren. Dat brengt forse risico’s met zich mee voor de continuïteit van het zuiveringsproces en voor de mensen die op de zuivering werken.

Voorlopig voorkeursbesluit


Op basis van de vergelijking tussen renovatie en nieuwbouw in het eerste deel van de verkenning heeft het algemeen bestuur van Delfland op 15 juli 2021 de voorlopige voorkeur uitgesproken voor nieuwbouw en opdracht gegeven om deze verder uit te werken en aanvullend onderzoek te doen naar de risico’s van renovatie.
Bij dat besluit is een motie aangenomen waarin leden van het algemeen bestuur benadrukten dat goede samenwerking met de gemeente Vlaardingen een belangrijke voorwaarde is om tot nieuwbouw te komen. De gemeenteraad van Vlaardingen heeft haar bezwaren over nieuwbouw benoemd in een motie.

In het tweede deel van de verkenning hebben wij in afstemming met de gemeente Vlaardingen gekeken of we zorgen van omwonenden en de gemeenteraad van Vlaardingen op het gebied van geur, geluid en ruimte voor schone bedrijvigheid in de gemeente kunnen wegnemen.

Tweede deel verkenning


Het tweede deel van de verkenning naar de toekomst van AWZI De Groote Lucht is nu afgerond. Hierin wordt bevestigd dat nieuwbouw een betere zuivering oplevert en renovatie aanzienlijke risico’s met zich meebrengt.
Ook is er meer duidelijkheid over de zorgpunten die de gemeenteraad van Vlaardingen eerder uitte in haar motie. Wij verwachten dat we deze kunnen wegnemen. Wij kunnen een nieuwe zuivering goed inpassen in de omgeving, als onderdeel van schone en duurzame bedrijvigheid op Vergulde Hand West.

De colleges van Vlaardingen en Delfland hebben in september een intentieovereenkomst vastgesteld waarin is afgesproken toe te werken naar een overeenkomst met afspraken, voorwaarden en meekoppelkansen voor nieuwbouw van AWZI De Groote Lucht. Daarvoor zijn besluiten nodig van zowel de gemeenteraad als het algemeen bestuur van Delfland

Het algemeen bestuur van Delfland heeft nu definitief zijn voorkeur voor nieuwbouw uitgesproken en ingestemd met het beschikbaar stellen van het geld voor de volgende fase van het project, waaronder budget voor aankoop van benodigde gronden. Die volgende fase kan pas starten wanneer ook de gemeenteraad heeft ingestemd met nieuwbouw. De overeenkomst met afspraken daarover wordt voor het einde van 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de Vlaardingse gemeenteraad.

Vervolgstappen


De eerstvolgende stap is om met de gemeente Vlaardingen een overeenkomst op te stellen over nieuwbouw. De gemeenteraad van Vlaardingen en het Dagelijks Bestuur van Delfland moeten hierover vervolgens een besluit nemen. Ook gaan wij de komende periode weer actief in gesprek met de omgeving van de zuivering.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met de overeenkomst, kan Delfland starten met de verdere uitwerking van het ontwerp van de nieuwe zuivering en de benodigde (planologische) procedures.

Voor meer informatie:

Toekomst AWZI De Groote Lucht - Delfland (hhdelfland.nl)

besluit DGL