Aanpak wateroverlast Oranjebuurt in De Lier


De Oranjebuurt in De Lier is gebouwd op één van de laagstgelegen plekken van het Westland en er is beperkt ruimte om water op te vangen en vast te houden. Dat maakt het afvoeren van overtollig regenwater lastig.

Wat gaan we doen?

Samen met de gemeente Westland gaan we aan de slag om die wateroverlast aan te pakken. Met vijf maatregelen zorgen we voor meer ruimte om water vast te houden en dat het teveel aan water beter afgevoerd kan worden.

De maatregelen dragen bij de kans op wateroverlast te verminderen, maar ze kunnen het niet helemaal voorkomen. De hevige piekbuien zijn soms onvoorspelbaar en kunnen in de toekomst blijvend voor overlast zorgen.

Projectinformatie

Maatregelen verminderen wateroverlast

  1. Aanleg van een nieuwe grote duiker (verbindingsbuis) onder de N223 door
  2. Dieper aanleggen van een ondergrondse rioolwaterafvoerleiding
  3. Watergang langs het Kralingerpad verbreden en aanleggen plasberm
  4. Huidige duiker onder de Burgerdijkseweg vervangen voor een grotere duiker
  5. De watergang ten zuiden van Burgerdijkseweg verbreden

1. Aanleg van een nieuwe grote duiker (verbindingsbuis) onder de N223 door

Eén van de maatregelen is de aanleg van een tweede waterafvoerbuis, een duiker, onder de N223. Deze duiker zorgt ervoor dat water sneller afgevoerd kan worden. De aannemer plaatst de duiker via een boring onder de N223.

Planning

De boring onder de N223 staat ingepland voor het 4e kwartaal van 2023. Voordat de werkzaamheden van start gaan, zorgt de aannemer voor meer informatie.

In juni 2023 rondt de aannemer het ontwerp voor de duiker af en is het tijd om verschillende vergunningen aan te vragen.

  • In de meeste gevallen doet de aannemer de aanvraag, bijvoorbeeld voor de omgevingsvergunning. Deze vergunningen worden gepubliceerd via de gemeenteberichten van de gemeente Westland.
  • Delfland is verantwoordelijk voor het projectplan. Hiermee vragen we de watervergunning voor deze maatregel aan bij Delfland zelf. Dat projectplan maken we hier bekend: Bekendmakingen - Delfland (hhdelfland.nl)

Updates

  • Half augustus 2023: het projectplan is vastgesteld en gepubliceerd
  • Half september 2023: aanvraag vergunningen bij gemeente en provincie

2. Dieper aanleggen van een ondergrondse rioolwaterafvoerleiding

Het dieper aanleggen van de ondergrondse rioolwaterafvoerleiding is nodig om de watergang ter plaatse te kunnen verbreden. Deze werkzaamheden zijn in voorbereiding en gaan we op termijn uitvoeren.

Planning

Deze informatie is nog niet bekend.

Updates

3. Watergang langs het Kralingerpad verbreden en aanleggen plasberm

Om meer ruimte te creëren voor water, wordt de watergang langs het Kralingerpad tot 12 meter verbreed. Daarbij krijgt deze watergang ook een plasberm. Dat is een natte oeverstrook langs een watergang die ruimte biedt planten en dieren, zoals vissen, kikkers, salamanders en libellen. De wortels van de planten zorgen ervoor dat de oever stevig blijft. In een plasberm zit volop leven.

Planning

Het verbreden van de watergang langs het Kralingerpad is al grotendeels uitgevoerd. De aansluitingen van deze watergang, zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde, volgen op een later moment.

Updates

  • Juli 2023: de plasberm (natte oeverstrook) is ingepland met diverse waterplanten die bijdragen aan de waterkwaliteit: Zwanenbloem, Grote egelskop, Kalmoes, Ruwe bies, Scherpe zegge.

4. Huidige duiker onder de Burgerdijkseweg vervangen voor een grotere duiker

De huidige duiker onder de Burgerdijkseweg kan de afvoer van de grote hoeveelheden regenwater uit de Oranjebuurt niet verwerken. Daarom gaan we deze vervangen voor een groter exemplaar dat water sneller kan afvoeren. We verbreden ook de watergang waar deze verbinding uitkomt (zie maatregel 5).

De voorbereiding van deze werkzaamheden combineren we met de voorbereiding van maatregel 5, het verbreden van de watergang ten zuiden van de Burgerdijkseweg. Tijdens die voorbereiding doen we diverse onderzoeken, bijvoorbeeld ecologisch onderzoek of een bodemonderzoek.

Planning

De verwachting is dat de werkzaamheden medio 2024 van start gaan. Verdere informatie volgt.

Updates

5. De watergang ten zuiden van Burgerdijkseweg verbreden

Om meer ruimte te maken voor water, verbreden we de watergang ten zuiden van de Burgerdijkseweg met vijf meter.

Planning

Deze werkzaamheden worden momenteel samen met maatregel 4 voorbereid en zullen naar verwachting medio 2024 van start gaan.

Updates

Heb je vragen of wil je iets melden?

Esmeralda Jansens

Omgevingsadviseur
loket@hhdelfland.nl(015) 260 81 08