Aanpak wateroverlast Oranjebuurt in De Lier


De Oranjebuurt in De Lier is gebouwd op één van de laagstgelegen plekken van het Westland en er is beperkt ruimte om water op te vangen en vast te houden. Dat maakt het afvoeren van overtollig regenwater lastig.

Wat gaan we doen?

Samen met de gemeente Westland gaan we aan de slag om die wateroverlast aan te pakken. Met vijf maatregelen zorgen we voor meer ruimte om water vast te houden en dat het teveel aan water beter afgevoerd kan worden.

De maatregelen dragen bij de kans op wateroverlast te verminderen, maar ze kunnen het niet helemaal voorkomen. De hevige piekbuien zijn soms onvoorspelbaar en kunnen in de toekomst blijvend voor overlast zorgen.

Maatregelen verminderen wateroverlast

  1. Aanleg van een nieuwe grote duiker (verbindingsbuis) onder de N223 door
  2. Dieper aanleggen van een ondergrondse rioolwaterafvoerleiding
  3. Watergang langs het Kralingerpad verbreden en aanleggen plasberm
  4. Huidige duiker onder de Burgerdijkseweg vervangen voor een grotere duiker
  5. De watergang ten zuiden van Burgerdijkseweg verbreden

1. Aanleg van een nieuwe grote duiker onder de N223 door

Eén van de maatregelen is de aanleg van een tweede waterafvoerbuis, een duiker, onder de N223. Deze duiker zorgt ervoor dat water sneller afgevoerd kan worden. De aannemer plaatst de duiker via een boring onder de N223.

De uitvoering van deze maatregel is afgerond. De boring onder de N223 startte in december 2023 en in januari 2024 was de grootste klus geklaard. De maand februari stond in het teken van de afronding van overige werkzaamheden.

Updates

November 2023: bouwterrein wordt voorbereid

December 2023: boring onder de N223 door

December 2023: boring onder de N223 door

2. Dieper aanleggen van een ondergrondse rioolwaterafvoerleiding

We hebben een ondergrondse pijpleiding voor rioolwater dieper aangelegd achter de begraafplaats, tussen Rijk Zwaan en het Kralingerpad. Dit was nodig om de sloot op die plek breder te maken. Daardoor kunnen we meer water opvangen.

Het aansluiten van de nieuwe leiding was lastig te plannen. Hiervoor moest het gemaal namelijk tijdelijk uit staan. Dat kan natuurlijk niet als er veel regen valt, en dat was de eerste helft van 2024 nou juist het geval. Ondertussen zijn de werkzaamheden afgerond en is de nieuwe leiding aangesloten en in gebruik genomen.

Maart 2024: de werkzaamheden voor de aanleg van de persleiding zijn in volle gang.

Mei 2024: aanleg rioolwaterafvoerleiding in het talud van het Kralingerpad.

3. Watergang langs het Kralingerpad verbreden en aanleggen plasberm

Om meer ruimte te creëren voor water, wordt de watergang langs het Kralingerpad tot 12 meter verbreed. Daarbij krijgt deze watergang ook een plasberm. Dat is een natte oeverstrook langs een watergang die ruimte biedt planten en dieren, zoals vissen, kikkers, salamanders en libellen. De wortels van de planten zorgen ervoor dat de oever stevig blijft. In een plasberm zit volop leven.

Planning

Het verbreden van de watergang langs het Kralingerpad is al grotendeels uitgevoerd. De aansluitingen van deze watergang, zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde, volgen op een later moment.

Updates

  • Juli 2022: verbreden sloot langs het Kralingerpad
  • Juli 2023: inplanten plasberm (natte oeverstrook) met waterplanten die bijdragen aan de waterkwaliteit: Zwanenbloem, Grote egelskop, Kalmoes, Ruwe bies, Scherpe zegge.

Verbreden van de sloot langs het Kralingerpad in De Lier. Fotograaf: Cor van der Mark

4. Huidige duiker onder de Burgerdijkseweg vervangen voor een grotere duiker

De huidige duiker onder de Burgerdijkseweg kan de afvoer van de grote hoeveelheden regenwater uit de Oranjebuurt niet verwerken. Daarom gaan we deze vervangen voor een groter exemplaar dat water sneller kan afvoeren. We verbreden ook de watergang waar deze verbinding uitkomt (zie maatregel 5).

De voorbereiding van deze werkzaamheden combineren we met de voorbereiding van maatregel 5, het verbreden van de watergang ten zuiden van de Burgerdijkseweg. Tijdens die voorbereiding doen we diverse onderzoeken, bijvoorbeeld ecologisch onderzoek of een bodemonderzoek.

Planning

Het ontwerp voor maatregel 4 en 5 is klaar. Op dit moment vindt afstemming plaats met diverse nutsbedrijven vanwege de verlegging van diverse kabels en leidingen. De verwachting is dat de werkzaamheden eind 2024 of begin 2025 van start gaan. Verdere informatie volgt.

Updates

5. De watergang ten zuiden van Burgerdijkseweg verbreden

We gaan de watergang ten zuiden van de Burgerdijkseweg verbreden tot een breedte van 4,60 meter. Zo maken we meer ruimte voor water en kunnen we regenwater sneller afvoeren.

Planning

Deze werkzaamheden worden momenteel samen met maatregel 4 voorbereid.

Updates

Heb je vragen of wil je iets melden?

Esmeralda Jansens

Omgevingsadviseur
loket@hhdelfland.nl(015) 260 81 08