Een zienswijze indienen


Ben je een belanghebbende en ben je het niet eens met een ontwerpbesluit van een leggerwijziging? Dan kun je je mening geven door een zienswijze in te dienen. Je kunt dit schriftelijk of mondeling doen.

Reageren op een ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit van een leggerwijziging wordt in het Waterschapsblad gepubliceerd. Ook zijn ter inzage gelegde leggerwijzigingen op onze website te vinden. Vanaf de dag dat het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, heb je zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. In de zienswijze beschrijf je jouw bezwaren tegen het ontwerpbesluit. Delfland neemt de ingediende zienswijzen mee in de afweging voor het besluit. Dat betekent niet dat jouw zienswijze altijd wordt overgenomen.

Hoe dien je een schriftelijke zienswijze in?

Een schriftelijke zienswijze over een ontwerpbesluit kun je sturen naar:

Hoogheemraadschap van Delfland
t.a.v. Afdelingsmanager Beheer Programmering Assets of Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering
o.v.v. zienswijze ontwerpbesluit leggerwijziging
Postbus 3061
2601 DB te Delft

Vermeld in de zienswijze in ieder geval het volgende:

  • Jouw naam en adres, en eventueel telefoonnummer en e-mailadres.
  • De datum.
  • Code van de leggeractualisatie (deze code staat op het ontwerpbesluit. Als je een brief hebt ontvangen, dan staat deze code ook rechtsboven op de brief).
  • De redenen waarom en over welk onderdeel je een zienswijze indient. Noem hierbij de locatie en leggercode van het waterstaatswerk of werkingsgebied. Je kunt ook een afbeelding of kaart toevoegen ter verduidelijking.
  • Wat je met jouw zienswijze wilt bereiken, denk hierbij aan: het aanpassen van het ontwerpbesluit.
  • Onderteken de brief met jouw handtekening.

Hoe dien je een mondelinge zienswijze in?

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kun je een afspraak maken met ons Klant Contact Centrum. Je kunt op werkdagen van 9:00-16:00 uur bellen naar telefoonnummer (015) 260 81 08, of je kunt een e-mail sturen naar loket@hhdelfland.nl.

Geef in het telefoongesprek of in de e-mail in ieder geval aan:

  • Dat je een verzoek doet voor een mondelinge zienswijze ontwerpbesluit leggerwijziging.
  • Code van de leggeractualisatie (deze code staat op het ontwerpbesluit. Als je een brief hebt ontvangen, dan staat deze code ook rechtsboven op de brief).
  • Jouw naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres.

Wij nemen dan contact met jou op om een afspraak te maken. Delfland zal van jouw zienswijze een verslag maken. Wij sturen het verslag naar jou toe. Dit verslag onderteken je en stuur je naar:

Hoogheemraadschap van Delfland
t.a.v. Afdelingsmanager Beheer Programmering Assets
o.v.v. zienswijze ontwerpbesluit leggerwijziging
Postbus 3061
2601 DB te Delft

Na de terinzagelegging

Wanneer de periode van terinzagelegging voorbij is, maken we een Nota van Beantwoording waarin we antwoord geven op alle binnengekomen zienswijzen. Deze Nota van Beantwoording wordt samen met de stukken die ter inzage hebben gelegen ter besluitvorming aangeboden aan het bevoegd gezag. Als het besluit genomen is, ontvang je van ons een brief met daarbij de Nota van Beantwoording. In de brief staat ook waar je het besluit op internet kunt lezen.