PFOS-waarde vervuilde sloot Forepark gedaald, maar sanering is nodig

19 maart 2024

Het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Den Haag, Omgevingsdienst Haaglanden en GGD Haaglanden voeren verschillende onderzoeken uit rondom de met PFOS vervuilde sloot op het bedrijventerrein Forepark Den Haag. Het waterschap is van plan om die verontreinigde sloot nog dit jaar te saneren. Omwonenden worden met een brief geïnformeerd over die sanering en de voortgang van de lopende onderzoeken.

Delfland, de gemeente Den Haag en Omgevingsdienst Haaglanden willen de actuele bron(nen) van de verontreiniging achterhalen, zodat de sloot op het bedrijventerrein Forepark na een sanering niet opnieuw vervuild raakt. Omgevingsdienst Haaglanden maakte een selectie van negen bedrijven in het probleemgebied en voerde bij deze bedrijven een controle uit.

Bij één bedrijf is vastgesteld dat sprake was van een overtreding van de milieuvergunning. Het bedrijf nam na de geconstateerde overtreding maatregelen. Bij een tweede bedrijf loopt het onderzoek nog. De omgevingsdienst kijkt ook naar mogelijke andere bronnen van verontreiniging, bijvoorbeeld bedrijven die vroeger op het terrein gevestigd waren. Vervuilers kunnen (mogelijk) aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van het opruimen van de verontreiniging.

Rioolonderzoek en bodemonderzoek

De gemeente Den Haag onderzoekt ook bronnen van vervuiling door onjuiste aansluitingen op het regenwaterriool. Onder het bedrijventerrein ligt een stelsel met een schoonwaterriool en een vuilwaterriool. Een aansluiting van het vuilwaterriool op het regenwaterriool kan een bron van vervuiling zijn. Het onderzoek naar onjuiste aansluitingen op het gemeentelijke deel van het regenwaterriool is afgerond. Het onderzoek krijgt nu een vervolg op het particuliere deel van de rioolaansluiting. Onjuiste aansluitingen worden bemonsterd op PFOS om te achterhalen of er sprake is van een mogelijke bron.

Den Haag rondde in januari 2024 al een bodemonderzoek af: de gemeente vond geen aanwijzingen dat de sloot op het bedrijventerrein vanuit de landbodem verontreinigd is.

Sanering nodig

Door de jaren heen heeft de verontreiniging met PFOS zich opgehoopt in de waterbodem van de sloot op het bedrijventerrein. Sanering van de vervuilde sloot is daarom nodig. Die werkzaamheden zullen helpen bij het bron(nen)onderzoek en geven mogelijk uitsluitsel of er andere bronnen van vervuiling zijn. De voorbereidingen voor de sanering van de waterbodem zijn gestart. Op dit moment lopen de gesprekken met een aannemer. Een exacte planning van de saneringswerkzaamheden is er nog niet, maar Delfland wil de vervuilde sloot in 2024 saneren.

Tweemaandelijkse metingen

Delfland blijft de kwaliteit van het oppervlaktewater in de sloten op het bedrijventerrein Forepark en in de aangrenzende woonwijk Leidschenveen in de gaten houden: het waterschap doet daar iedere twee maanden metingen. De meetresultaten van eind januari 2024 tonen een aanzienlijk lagere waarde dan de resultaten van november 2023. Het is (nog) niet te verklaren waarom de meetwaarde in november 2023 zo’n uitschieter liet zien.

De concentraties PFOS in de sloten van de aangrenzende woonwijk zijn aanzienlijk lager dan die in de vervuilde sloot op het bedrijventerrein. De meetresultaten tonen dat de maatregelen in de vervuilde sloot effectief zijn tegen de verspreiding van PFOS richting de woonwijk: alle meetresultaten zijn in te zien op de website van het waterschap.

Dossier PFAS

Alle tot nu beschikbare informatie over de met PFOS en PFAS vervuilde sloot op het bedrijventerrein Forepark in Den Haag en de sloten in de omliggende woonwijk in Leidschenveen is te bekijken in het Dossier PFAS op onze website. De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland en de raad van de gemeente Den Haag werden met een vv-brief en een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voorgang van de lopende onderzoeken rondom de met PFOS vervuilde sloot op het bedrijventerrein Forepark Den Haag en over de voorgenomen sanering van de waterbodem.