Waterschapsverordening Delfland vastgesteld

12 oktober 2022

De Verenigde Vergadering van Delfland stelde op 29 september de Waterschapsverordening Delfland vast. Dat is een belangrijke stap in de voorbereidingen voor de Omgevingswet, die in 2023 in werking treedt. In de waterschapsverordening staan de regels om de sloten, vaarten, plassen en dijken in het gebied van Delfland te beschermen.

De Verenigde Vergadering van Delfland nam op 29 september ook een motie aan: ze verzoekt het college te onderzoeken of ‘de vergunningplicht bij verhardingsactiviteiten’ kan worden uitgebreid in de waterschapsverordening.

Uitgangspunt waterschapsverordening

Het belangrijkste uitgangspunt bij het maken van de waterschapsverordening was: de vorm verandert, maar de inhoud blijft, als het kan, hetzelfde. Daarom zijn de huidige Keur en Algemene Regels zoveel mogelijk zonder inhoudelijke wijzigingen overgezet naar de waterschapsverordening.

In de waterschapsverordening staan de regels om de sloten, vaarten, plassen en dijken in het gebied van Delfland te beschermen. Met de verordening kan Delfland nagaan of voor een activiteit een vergunning nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een steiger aanleggen, een dijk ophogen of een duiker in een sloot maken.

De waterschapsverordening treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervangt de waterschapsverordening de huidige Keur en Algemene regels.

Toevoegingen waterschapsverordening

Ten opzichte van de huidige regels van Delfland is een aantal onderdelen toegevoegd aan de waterschapsverordening. Bijvoorbeeld omdat de wet bepaalt dat een onderwerp naar de waterschapsverordening moet worden overgezet. Of omdat een deel van de regelgeving die nu door het Rijk wordt vastgesteld, straks door de waterschappen worden vastgesteld. Bij deze onderdelen heeft Delfland zich zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande wetgeving of beleid dat al vastgesteld is.

Nieuwe regels waterschapsverordening

De waterschapsverordening kent ook nieuwe regels, voor afvalwatertransportleidingen en verhardingsactiviteiten. De regels voor de bescherming afvalwatertransportleiding gaan vanaf 1 januari 2024 in. De nieuwe regels voor de verhardingsactiviteiten treden gelijktijdig met de Omgevingswet in werking.

Ook de beoordelingsregels die een nieuwe verplichting zijn vanuit de omgevingswet zijn in de waterschapsverordening opgenomen. Deze beoordelingsregels geven in algemene bewoordingen aan waar Delfland naar kijkt bij het beoordelen van een aanvraag voor een vergunning. De beoordelingsregels zijn gebaseerd op de bestaande beleidsregels voor de beoordeling van vergunningaanvragen.

Tot slot bevat de Waterschapsverordening Delfland bepalingen met betrekking tot het lozen van stoffen. Die bepalingen zijn nu nog op rijksniveau opgenomen in een algemene maatregelen van bestuur.

Gewijzigde regelingen

Als de waterschapsverordening en de Omgevingswet in werking treedt, wijzigt ook een aantal regelingen van Delfland. Zo houden deze regelingen hun volledige werking. Een voorbeeld hiervan is het Delegatiebesluit.

Waterschapsverordening Afbeelding1