Begroting 2023: Veranderende wereld vraagt ook nodige van Delfland

19 oktober 2022

Delfland zet zich ook het komende jaar onverminderd in om ervoor te zorgen dat we droge voeten houden, dat de waterkwaliteit vooruitgaat en dat het afvalwater van de huishoudens en bedrijven goed wordt schoongemaakt. Zo dragen wij eraan bij dat mensen in ons gebied veilig en prettig kunnen wonen, werken en recreëren. In de begroting staat wat Delfland daarvoor het komende jaar doet en wat daarvan de kosten zijn. De begroting is de basis voor de belastingtarieven van 2023.

De wereld is sterk in verandering en ook Delfland wordt geconfronteerd met inflatie, stijgende energiekosten, gebrek aan materialen en een verhoogd risico op cyberaanvallen. Delfland kijkt naar de toekomst en anticipeert, samen met gemeenten, bedrijven en instellingen op ontwikkelingen zoals de klimaatverandering en de inrichting van de leefomgeving.

Opgaves nu en in de toekomst

Het klimaat lijkt sneller te veranderen dan gedacht en de verandering is ook extremer, aldus de klimaatdeskundigen. Hevige regenbuien en de periode van droogte afgelopen zomer bevestigen de noodzaak om stappen te blijven zetten in de verdere ontwikkeling van toekomstige zoetwaterbronnen en om wateroverlast aan te pakken. Delfland blijft zich inspannen om meer invloed uit te oefenen op de inrichting van het gebied. Temeer omdat er ook een forse woningbouwopgave ligt. De bevolkingstoename betekent ook een toename van afvalwater. In 2023 worden de plannen voor AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen verder uitgewerkt.

Komend jaar wordt ook geïnvesteerd in het beheer en onderhoud van sloten, gemalen, sluizen en dijken. Het onderhoudssysteem wordt verder verbeterd zodat nog sneller duidelijk wordt hoe ons watersysteem in goede conditie is te houden.

Cyberveiligheid is een belangrijk onderwerp voor Delfland, mede door de verdere digitalisering van ons werk. Wij stellen hoge eisen aan de ICT-veiligheid. Als die niet op orde is, is Delfland kwetsbaar voor cyberaanvallen en bestaat er risico op het uitvallen van vitale processen. Afgelopen periode zijn al belangrijke maatregelen doorgevoerd. Ook de komende jaren wordt gewerkt om de informatiebeveiliging structureel en blijvend in te bedden in de organisatie.

Noodzaak energieopslag op tarief

Delfland heeft afgelopen jaren een solide financiële basis gelegd. De afgelopen vier jaar is het niet nodig geweest de lasten voor bewoners en bedrijven te verhogen. Hoogheemraad financiën Peter Ouwendijk: “Ik ben trots op het feit dat we de afgelopen jaren de dingen hebben kunnen doen die we moeten doen en meer dan dat, er is ruimte voor ontwikkeling en een blik op de toekomst. Het is belangrijk om dat vast te houden.

De wereld is echter sterk in verandering en de onzekerheden zijn groot. De inflatie, stijgende energiekosten, het gebrek aan materialen en het verhoogde risico op cyberaanvallen vragen ook van Delfland het nodige.”

In ons beheergebied wordt veel water verbruikt. Delfland maakt het gebruikte water schoon voor 1,2 miljoen mensen en 35.000 bedrijven. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. De zuiveringen gebruiken veel energie. In de begroting 2023 heeft Delfland haar uitgaven scherp bekeken en een deel van de kostenstijging opgevangen die geen betrekking heeft op energie. Wij kunnen de stijgende energiekosten helaas niet opvangen binnen het huidige belastingtarief. Delfland ziet zich daarom helaas genoodzaakt om in 2023 een energieopslag op het tarief te verwerken van 15 euro per vervuilingseenheid.

Peter Ouwendijk: “De uitdagingen waar wij met elkaar voor staan, zijn niet de minste. Ik ben me er zeer van bewust dat de inwoners, instellingen en bedrijven in ons gebied de gevolgen hiervan stevig merken. U mag van ons verwachten dat wij onze inkomsten sober en doelmatig besteden om ervoor te zorgen dat wij veilig en prettig in dit gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Ook in de toekomst. De algehele kostenstijging waar wij mee te maken hebben, vraagt ook van Delfland een aanpassing in het uitgavenpatroon. Om de gestegen kosten van de energie, met name binnen de zuiveringstaak, te dekken is een energieopslag helaas noodzakelijk. Op het moment dat de energiekosten weer afnemen, wordt de opslag in de volgende begroting weer aangepast. Intussen werken wij er hard aan ons energiegebruik nog verder terug te dringen en zoveel mogelijk energie zelf op te wekken”.

Inzage

Het college legt de begroting 2023 op 24 november 2022 ter besluitvorming voor aan de verenigde vergadering. De begroting ligt vanaf 24 oktober 2022 ter inzage.