Waterbelangen geen sluitpost bij ruimtelijke inrichting

29 november 2022

Een ding weten we zeker: het water komt. In de toekomst zal het gebied van Delfland namelijk dichtbevolkter, versteender en intensiever gebruikt worden. Tegelijkertijd verandert het klimaat steeds meer: het wordt natter, droger en de zeespiegel gaat stijgen. We moeten dan ook met een andere blik naar water gaan kijken: het watersysteem moet niet meer aangepast worden aan het gebied maar ons gebied moet aangepast worden aan het water.

“We lopen steeds vaker tegen de grenzen van ons watersysteem aan. Waterbelangen kunnen dus niet meer de sluitpost zijn bij de ruimtelijke inrichting van ons land. Water en bodem moeten sturend zijn. Alleen zo kunnen mens, dier en natuur ook in de toekomst hier floreren. Technische oplossingen alleen zijn niet meer toereikend om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Samen met inwoners, agrariërs, bedrijfsleven en natuurorganisaties moeten we klimaatadaptatie versnellen. Zowel in de wijken, bedrijventerreinen als op het platteland,” aldus dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt.

29 november foto

Technische oplossingen niet meer toereikend

Het gebied van Delfland gaat in de toekomst steeds meer te maken krijgen met extreme neerslag, droogte en een stijging van de zeespiegel. Met als mogelijke gevolgen: wateroverlast, verzilting en meer last van blauwalg en botulisme. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, heeft Delfland maatregelen genomen. Zo zijn waterbergingen aangelegd, watergangen verbreed en is de kust verstevigd. Het wordt echter steeds moeilijker technische (water)oplossingen te vinden om de gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Het is daarom van belang dat water sturend wordt bij de ruimtelijke inrichting in ons gebied.

Dit betekent bijvoorbeeld het klimaatadaptief inrichten van ons gebied zodat regenwater in de bodem kan zakken. Denk aan meer groen in de bebouwing. Maar het betekent ook dat er letterlijk ruimte voor water moet komen. En dit is een schaars goed in ons dichtbebouwde gebied waarin ook nog een enorme woningbouwopgave ligt. Omdat Delfland niet leidend is in de ruimtelijke inrichting van ons gebied, is samenwerking essentieel. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we ook in de toekomst veilig in ons gebied kunnen wonen, werken en leven.

Nationale kaders

Op 25 november heeft minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) met een brief aan de Tweede Kamer de nationale kaders gepresenteerd voor ruimtelijke plannen: water en bodem sturend. De Kamerbrief komt tegemoet aan het pleidooi van de waterschappen voor landelijke kaders op dit gebied.