Afsprakenkader Emissieloze Kas gaat door: extra inzet voor schoon water

30 november 2022

De partijen die zijn verenigd in het Afsprakenkader Emissieloze Kas, gaan zich de komende jaren extra inzetten voor het terugdringen van lozingen en lekkages uit de kassen naar bodem en oppervlaktewater.

Het Afsprakenkader Emissieloze Kas is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Westland, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp, de provincie Zuid-Holland, de waterschappen Schieland en Krimpenerwaard en Delfland en Glastuinbouw Nederland. Doel is het terugdringen van emissies uit de kassen naar bodem en oppervlaktewater van gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen. In het vernieuwde afsprakenkader zijn afspraken gemaakt over extra inzet van de betrokken partijen om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen.

Sinds het eerste afsprakenkader in 2014 is de kwaliteit van het oppervlaktewater in de glastuinbouwgebieden flink verbeterd, maar die verbetering is de afgelopen twee jaar gestagneerd. In het nieuwe afsprakenkader worden extra acties en maatregelen ingezet om de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw in 2027 terug te brengen tot bijna nul.

Wat is er nieuw?

De betrokken gemeenten, de provincie, waterschappen en glastuinbouwsector hebben elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en taken bij het realiseren van een (nagenoeg) nul-emissie in 2027. De samenwerking dient als katalysator, door acties onderling af te stemmen en nieuwe initiatieven te agenderen. Voor de periode 2023-2027 zijn drie actielijnen afgesproken:

  • Het vergroten van de kennis bij ondernemers over en het inzicht in onder andere lekstromen;
  • Betere communicatie over de gemeten waterkwaliteit;
  • Intensivering van de handhaving en de samenwerking op dat gebied.

Verantwoordelijkheid

Namens Delfland zette hoogheemraad Marcel Vissers zijn handtekening onder de stukken voor de voortzetting van de Emissieloze Kas. “Schoon, gezond en levend water is belangrijk voor onze leefomgeving en de biodiversiteit. Wij werken daar hard aan, maar wij kunnen dat niet alleen. Zo heeft de glastuinbouw een grote invloed op de waterkwaliteit in ons gebied.

De afgelopen acht jaar hebben wij met een gebiedsgerichte aanpak extra inzet gepleegd op toezicht en handhaving in de glastuinbouwgebieden. Daarbij hebben wij alle individuele glastuinbouwbedrijven bezocht om afspraken te maken over maatregelen en voorlichting te geven.

In 2022 loopt deze aanpak af en dan gaan wij de extra inzet gebruiken voor een risico-gestuurde aanpak. Deze is gebaseerd op de kennis en ervaring die wij hebben opgedaan in de Gebiedsgerichte Aanpak. Intensivering van opsporing en handhaving en de samenwerking op dat gebied is een belangrijk onderdeel van de nieuwe inzet. Samenwerking met de branche, de gemeenten en de provincie is daarbij hard nodig. Ik ben dus blij met de verlenging van de samenwerking in de Emissieloze kas en met de afgesproken extra inzet van alle betrokken partijen.”