Ruimte voor water is de grootste uitdaging

8 juni 2022

Water speelt een belangrijke rol in de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Het is er soms te veel of juist te weinig. Door meer ruimte te maken voor water kunnen we daar beter op inspelen. Zo kunnen we ook in de toekomst prettig wonen en werken in onze regio. Het Hoogheemraadschap van Delfland zet ook in 2023 onverminderd in op het aanpakken van noodzakelijke transities en opgaven om te blijven zorgen voor droge voeten en schoon en voldoende water.

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de Kadernota 2023 gisteren vastgesteld. De Kadernota 2023 wordt vervolgens aan het algemeen bestuur aangeboden. De kadernota geeft aan hoe Delfland komend jaar omgaat met ontwikkelingen als klimaatverandering, bodemdaling, energietransitie, woningbouwopgave en Europees beleid.

Samen op zoek naar ruimte voor water

Dit jaar zijn er al meerdere records gebroken. Zo hadden we vijf stormen op rij, het droogste voorjaar en de warmste dag in mei sinds de weersmeting. En dat afgewisseld met piekbuien. Het hoogheemraadschap neemt de rapporten van de klimaatdeskundigen van de Verenigde Naties en het KMNI, die laten zien dat het klimaat sneller verandert dan verwacht, dan ook zeer serieus. Delfland zoekt naar manieren om versterkt invloed uit te kunnen oefenen op de inrichting van de fysieke leefomgeving. “Het is voor alle ruimtelijke partners als gemeenten, de ontwikkelaars én de gebruikers van de grond zaak om aan te haken. Wij gaan ervan uit dat de nieuwe gemeentelijke colleges ruimte voor water in alle mogelijke vormen voortvarend ter hand nemen”, zegt hoogheemraad financiën Peter Ouwendijk.

Goed op koers

Ondanks toenemende inflatie, prijsstijgingen en schaarste van grondstoffen, krapte op de arbeidsmarkt en verhoogd risico van cyberaanvallen ligt Delfland goed op koers. “De wereld om ons heen is sterk in verandering en onzekerheden zijn groot. Door een combinatie van onze professionele organisatie en een goede samenwerking binnen bestuur en met de organisatie slagen we er in de gemaakte afspraken uit het bestuursakkoord tot een goed einde te brengen”, zegt Peter Ouwendijk.

Beheer en onderhoud

Komend jaar zijn forse investeringen nodig voor het beheer en onderhoud van de sloten, gemalen, sluizen en dijken. Door zogenaamd assetmanagement krijgt Delfland steeds beter inzicht in de status van deze objecten en waar verbetering of uitbreiding nodig is. Voor de verbetering van de waterkwaliteit ligt de focus op het verder terugdringen van lozingen uit de glastuinbouw en landbouw. Daarnaast ontwikkelt Delfland plannen voor toekomstige zoetwater bronnen in tijden van droogte en hoe wateroverlast op lange termijn aan te pakken.

Duurzaam water zuiveren

De rioolwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen is op het einde van haar levensduur en moet over zeven jaar zijn vervangen. Het bestuur neemt dit jaar een besluit over renovatie van de huidige zuivering of een geheel nieuwe zuivering op een nabijgelegen locatie. Deze grote ingreep zal komende jaren impact hebben op de organisatie en de omgeving. Delfland houdt nu al rekening met de opbouw van een spaarpot en meerjarig hogere investeringsuitgaven.

Lasten blijven gelijk

Ondanks de vele en omvangrijke opgaven, houdt Delfland ook in het laatste bestuursjaar de lasten voor inwoners en bedrijven gelijk aan 2019. Volgend jaar maart zijn er waterschapsverkiezingen. Ouwendijk: “We geven het volgende college voor de bestuursperiode na 2023 een gezonde financiële basis mee. Het college is blij dat de lasten het komend jaar gelijk blijven maar Delfland moet met de huidige prijsontwikkelingen ook rekening houden met hogere lasten op termijn”.

Op 7 juli 2022 stelt het algemeen bestuur de Kadernota 2023 vast, dit vormt de richtlijn voor de begroting 2023.

Bekijk de kadernota 2023 (pdf, 798 kB)


Kadernota 2023

Kadernota