Ideeën Challenge Emissieloze kas gebundeld

14 juli 2022

Een digitaal boekje waarin ideeën zijn gebundeld om lekkages via de bodem van kassen te voorkomen. Dat publiceerde het samenwerkingsverband Emissieloze Kas onlangs. De uitgave is het resultaat van de Winnovatie Challenge: de glastuinbouwsector werd eerder dit jaar uitgedaagd om innovatieve en praktische oplossingen te bedenken om de waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden Oostland en Westland blijvend te verbeteren.

Het boek toont ook de twee winnende ideeën van de Winnovatie Challenge. De plannen voor ‘lekvrije druppelaars’ en de ‘automatische lekdetectie teeltvloer’ worden momenteel verder uitgewerkt en worden later dit jaar getest. In totaal ontving het samenwerkingsverband Emissieloze Kas 22 inzendingen. Het grootste deel daarvan is gebundeld in een ideeënboek dat iedere teler en installateur moet inspireren om met hernieuwde energie de kas lekdicht te maken.

Samenwerkende partijen

Het Hoogheemraadschap Delfland is één van de samenwerkende partijen in het Afsprakenkader Emissieloze Kas. De samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid. Recent kreeg het waterschap meer inzicht in andere emissieroutes vanuit kassen, bijvoorbeeld via diffuse lozingen, ofwel lozingen via de bodem. Om ook de tuinbouwsector bewust te maken van dit diffuse emissiespoor én om hen mogelijkheden te geven om zelf (preventief) actie te ondernemen, heeft Delfland samen met andere partijen uit het samenwerkingsverband de challenge bedacht; die liep van 16 december 2021 tot 7 februari 2022.

Lekkages tegengaan

De glastuinbouwsector, waterschappen en overheden werken al jaren samen om lekkages in kassen tegen te gaan. Toch zien ze in glastuinbouwgebieden nog regelmatig te hoge concentraties voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen via de bodem in het oppervlaktewater terecht komen. Dit heeft effect op de oppervlaktewaterkwaliteit, biodiversiteit, de leefomgeving en het pakket aan gewasbeschermingsmiddelen van de glastuinbouwsector.

ideeenboek winnovatie challenge