Aanpassen van het waterpeil

6 juli 2022

Elke polder in ons beheergebied heeft verschillende waterpeilen. Het waterpeil in de sloten, vaarten en singels stemmen we af op het gebruik van het gebied.

Zo houden we bijvoorbeeld het waterpeil in een woonwijk lager dan in een natuurgebied waar weidevogels leven. Wanneer in een gebied de bestemming of inrichting wijzigt of het watersysteem wordt aangepast, dan passen we daar het waterpeil zo goed mogelijk op aan.

In peilbesluiten worden de verschillende waterpeilen vastgelegd. Voor 21 peilvakken zijn nieuwe peilbesluiten nodig vanwege onder andere ruimtelijke ontwikkelingen, een peil dat in de praktijk beter werkt of aanpassing van de grens waarbinnen het peil geldt.

Het dagelijks bestuur van Delfland heeft ingestemd met de voorgestelde wijzigingen van de peilbesluiten. De ontwerp-peilbesluiten liggen van 8 augustus 2022 tot en met 29 september 2022 ter inzage. De peilbesluiten liggen op 24 november 2022 ter vaststelling voor in het algemeen bestuur.