Ophogen terrein TU Delft Campus met Delflandse bagger

12 december 2022

Deze winter worden in Delft de Karitaat Molensloot en de Thijssevaart gebaggerd. De werkzaamheden starten in de week van 12 december. Deze schone bagger wordt niet afgevoerd maar zal duurzaam gebruikt worden om plekken in de omgeving op te hogen.

Op TU Delft Campus wordt momenteel hard gewerkt aan het gereed maken van twee braakliggende terreinen voor de nuttige toepassing van de bagger. In de toekomst worden deze terreinen bebouwd en voor de bouw dient de grond opgehoogd te worden. De bouwkavels worden opgehoogd met bagger uit de omliggende sloten. Op het terrein is een tijdelijk depot aangelegd met ‘dijkjes’ zodat de bagger daar direct geplaatst kan worden.  
 
Ook de vispaaiplaats aan de Thijssevaart wordt opgehoogd met schone bagger. Deze ligt nu te laag om optimaal te kunnen functioneren. In een paaiplaats zijn de omstandigheden zo dat vissen er ongestoord kunnen paaien en opgroeien. Dit draagt bij aan een gezonde visstand en verbetering van de waterkwaliteit.

Zorgvuldig bagger wegzuigen

Het weghalen van de bagger wordt zeer zorgvuldig gedaan. Delfland maakt hier gebruik van een zuiger die de bagger van de waterbodem opzuigt. De bagger wordt met de kop van de buis losgewoeld en gemengd met water opgezogen. Via een persleiding wordt de bagger naar het terrein getransporteerd. Bij deze manier van baggeren kan de aannemer heel nauwkeurig werken. Alleen de zachte bagger wordt verwijderd. Het is de meest visvriendelijk manier omdat het ecosysteem zo min mogelijk wordt verstoord en de vis de gelegenheid krijgt om weg te zwemmen naar rustiger water.

Samenwerken aan duurzame oplossingen voor bagger

Dankzij een goede samenwerking met de TU Delft, Staatsbosbeheer, Gemeente Delft en Deltares is het op deze plek gelukt een oplossing te vinden voor de grote hoeveelheid bagger uit de Karitaat Molensloot en de Thijssevaart. Het gaat om meer dan 400 volle vrachtwagens die we anders naar een depot buiten de regio moeten rijden. Door de bagger in de buurt duurzaam te gebruiken, besparen we op dat vervoer en het is natuurlijk beter voor het milieu.

Baggeren om goed water aan- en af te kunnen voeren

Eens in de acht jaar controleert Delfland of de sloten en vaarten op juiste diepte zijn. Als dat niet het geval is, dan wordt er gebaggerd. Zo kan overtollig regenwater sneller worden afgevoerd en bij droogte water worden aangevoerd. Bij baggeren wordt de bovenste laag van de waterbodem verwijderd. Alle bagger wordt vooraf bemonsterd om de kwaliteit te bepalen. Zoveel mogelijk schone bagger wordt direct op de kant gelegd, maar dit kan niet altijd. Dan gaat de bagger naar een depot. Zonde, want het liefst hergebruiken we de schone bagger als grondverbeteraar of ophogen van grond, zo dicht mogelijk in de buurt.

Werken met zorg voor de natuur

Op meer plekken in ons gebied wordt gebaggerd. Aannemers doen dit zorgvuldig en met oog voor de natuur in en om het water. De aannemers moeten werken volgens ecologische werkprotocollen waarin voorwaarden zijn opgenomen voor onderhoud met zorg voor de natuur. Zo moet er bijvoorbeeld altijd een uitweg zijn voor vissen en andere waterdieren.

Meer over baggeren is te lezen op: www.hhdelfland.nl/baggeren