IPCC-rapport: versnelling nodig om klimaatdoelen te behalen

6 april 2022

Het IPCC, het klimaatpanel van de VN heeft op 4 april het derde deel van zijn beoordelingsrapporten gepubliceerd. De conclusie is dat veel sneller en harder moet worden gewerkt aan de reductie van broeikasgassen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Het rapport gaat ook in op kansen voor duurzame energie en innovatie. Onderwerpen waaraan ook de waterschappen hard werken.

De werkgroep van wetenschappers heeft zich gebogen over de kwetsbaarheid van sociaal-economische en natuurlijke systemen, negatieve en positieve gevolgen van klimaatverandering en mogelijkheden voor aanpassing. Politici kunnen de aanbevelingen van het IPCC gebruiken om keuzes te maken.

Het nu verschenen rapport ‘AR6 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change’ richt zich op het beperken van klimaatverandering, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het verwijderen van broeikasgassen uit de atmosfeer.

Hoogheemraad Ruud Egas: “Als waterschap zetten wij ons in om bij te dragen aan een meer duurzame en circulaire wereld en zo de verandering van het klimaat te beperken. Wij ervaren dagelijks de gevolgen van de klimaatverandering. Wij zien heviger buien, lange periodes van droogte en zeespiegelstijging. Wij werken er samen met onze partners hard aan om ons gebied klimaatbestendig in te richten zodat wij hier veilig en prettig kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Dat vraagt om een integrale blik, want ons gebied is dichtbevolkt en bebouwd en alle functies moeten er een plekje hebben terwijl er ook voldoende ruimte nodig is voor water. Tegelijkertijd.“

Opwekken duurzame energie

Delfland heeft een ambitieus klimaat- en energiebeleid en werkt mee aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. Op onze zuiveringen maken wij groen gas uit rioolslib en dat gas leveren wij aan het gasnet. Wij behoren inmiddels tot de grootste producenten van groen gas in de regio. Wij vangen er CO2 af om het in vloeibare vorm te leveren aan de industrie. In de toekomst zullen onze zuiveringen steeds meer leveranciers van energie, grondstoffen en zoet water worden.

Delfland wil energieneutraal zijn in 2025: dat betekent dat ons energieverbruik dan gelijk is aan de energie die wij opwekken uit duurzame bronnen. Op dit moment is dat al voor 83% van ons verbruik het geval.

In 2025 willen wij 100% vrij zijn van fossiele brandstof. Daaraan werken wij onder meer met groen gas, zonne-energie op onze terreinen en met windenergie. Uiteraard besparen wij waar dat kan op ons energieverbruik. Wij stellen afvalwater en oppervlaktewater beschikbaar om warmte uit te winnen (aquathermie), bijvoorbeeld voor stadsverwarming. Ook daarmee dragen wij bij aan een duurzame en klimaatneutrale regio.

CO2-prestatieladder

Het terugdringen van onze CO2-uitstoot is vast onderdeel van onze bedrijfsvoering. Wij houden ons energieverbruik en CO2-emissies bij, stellen concrete reductiedoelstellingen en nemen maatregelen om die te behalen. Dat doen wij aan de hand van de CO2-prestatieladder, hiervoor zijn wij gecertificeerd in 2020. Ook vraagt Delfland het CO2-bewust certificaat van organisaties die voor Delfland werken.

Meer informatie over de CO2-voetafdruk van Delfland en wat Delfland doet aan vermindering van de CO2-uitstoot.

Egas: “Zo dragen we enerzijds bij aan het inperken van de klimaatveranderingen en anderzijds aan een klimaatbestendige regio.”


Op AWZI Houtrust op Scheveningen produceert Delfland 1,9 kuub groen gas en 2000 ton vloeibare, groene CO2 dat wordt geleverd aan de glastuinbouw.