Klimaatverandering vraagt om andere inrichting leefomgeving

25 oktober 2021

Uit het Klimaatsignaal van het KNMI blijkt dat klimaatverandering in Nederland sneller gaat dan eerder verwacht en grote effecten gaat hebben.

Zo zullen extreme droogte en hoosbuien vaker voorkomen en zal de zeespiegel sneller stijgen.

Aanpassen aan extreem weer en anticiperen op de zeespiegelstijging vraagt om een andere inrichting van de leefomgeving,” aldus Piet-Hein Daverveldt, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Volgens Daverveldt moet ruimte voor water leidend zijn bij bijvoorbeeld de woningbouwopgave waar veel gemeenten, ook in Delfland, voor staan.

Onze gemeenten hebben hier in toenemende mate wel aandacht voor, maar dit rapport laat zien dat het nog veel hoger op de gemeentelijke agenda moet komen te staan.

Snellere zeespiegelstijging en vaker voorkomen van droogte en hoosbuien

Het KNMI ontwikkelt klimaatscenario's in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De KNMI-klimaatscenario's zijn een eerste vertaling van de mondiale klimaatprojecties van het in augustus verschenen IPCC-rapport - het klimaatpanel van de Verenigde Naties  naar Nederland.

In Nederland merken we dit aan een snellere zeespiegelstijging. Het KNMI schat in dat de zeespiegel tot 1,20 meter stijgt in 2100. Dat is 20 centimeter meer dan waarop de plannen uit het Deltaprogramma zijn berekend. Ook is er voor het eerst een scenario waarin een stijging tot 2 meter niet wordt uitgesloten. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de veiligheid in ons gebied maar bijvoorbeeld ook op verzilting van het grondwater.

Het KNMI geeft verder aan te verwachten dat langdurige droogte en extreme hoosbuien vaker gaan voorkomen.

Droge voeten vraagt om andere inrichting leefomgeving

Het Klimaatsignaal ’21 bevestigt wat de waterschappen al in de dagelijkse praktijk merken: Nederland heeft in toenemende mate te maken met extreem weer. Zo heeft het waterschap in Limburg de afgelopen zomer te kampen gehad met ernstige vormen van wateroverlast.

Daverveldt: “Het is koffiedik kijken wanneer de clusterbui boven Delfland blijft hangen maar dat hij komt staat voor mij vast. En ook in ons gebied zal dergelijk extreem weer waarschijnlijk tot wateroverlast leiden. Voor droge voeten, voldoende water en waterveiligheid, ook op termijn, zijn verdere aanpassingen van ons watersysteem nodig. Dit moet onderdeel zijn van een andere, verdergaande klimaat adaptieve inrichting van onze leefomgeving die wij samen met andere overheden en gebiedspartners willen vormgeven.”

Delfland is al gestart met het uitwerken van een nieuwe strategie wateroverlast. Daarin wil het verder kijken dan de huidige normen. Zo werkt het waterschap continu aan mogelijkheden om het watersysteem te verbeteren. Tot slot inspecteren medewerkers voortdurend de kwaliteit van kades en dijken.

Meer informatie

Lees meer over het KNMI rapport Klimaatsignaal’21