Begroting 2022: Keuzes maken om water de baas te blijven

13 oktober 2021

De toenemende piekbuien en periode van droogte en de uitdaging duizenden woningen bij te bouwen gaan veel impact hebben op onze leefomgeving. Droge voeten, voldoende schoon water en ruimte om te recreëren zijn niet langer vanzelfsprekend. Daarom zet het Hoogheemraadschap van Delfland zich de komende jaren nog meer in om de leefomgeving veilig, gezond en prettig te houden. Dit blijkt uit de begroting 2022 die Delfland presenteert.

Het IPCC-klimaatrapport en de wateroverlast in Limburg bevestigen dat extra maatregelen nodig zijn om ruimte voor water te maken. “Water raakt ons allemaal en het moet het leidende principe zijn vanaf de planontwikkeling en bij de daadwerkelijke inrichting van de schaarse ruimte”, zegt hoogheemraad Peter Ouwendijk. “Het is belangrijk dat water in alle verkiezingsprogramma’s van politieke partijen staat. We moeten kiezen voor water en nauw samenwerken om in dit bedrijvige en laaggelegen gebied prettig te blijven wonen en werken.”

Extra inspanningen

Een mooi voorbeeld van samen werken en slim inzetten van de beschikbare ruimte is Rainlevelr waarbij tuinders hun waterbassins beschikbaar stellen voor de opvang van extra regenwater. Steeds meer bedrijven doen mee. Delfland steunt dit en vergroot het budget om hieraan financieel bij te dragen. Met de te ontwikkelen kustvisie speelt Delfland tijdig in op toekomstige klimaatveranderingen en de ontwikkeling van de ruimte achter de kust, zodat de zeewering ook op lange termijn bescherming blijft bieden.

Het zuiveren van rioolwater is belangrijk voor de natuur, voor mens en dier. De zuivering in Vlaardingen is aan vervanging toe. De nieuwe of vernieuwde installatie moet rekening houden met de bevolkingsgroei, nieuwe normen voor het verwijderen van medicijnresten en het hergebruik van grondstoffen die vrijkomen bij het proces als CO2, fosfaat en groen gas. Op het gebied van waterkwaliteit ligt de focus op het verder terugdringen van uitstoot uit de land- en tuinbouw. Ook start Delfland met het wegvangen van de rode rivierkreeften die het onderwaterleven en de oevers aantasten.

Lasten blijven gelijk

Uit de begroting van 2022 blijkt dat Delfland extra inspanningen doet op alle terreinen terwijl de lasten voor bewoners en bedrijven gelijk blijven. Delfland houdt hiermee vast aan de gemaakte afspraak in het bestuursakkoord. Dit kan mede omdat het aantal huishoudens toeneemt en de inkomsten groeien. Nadat de gevolgen van het IPCC-klimaatrapport zijn doorgerekend en de klimaatscenario’s van het KNMI bekend zijn, zullen er na 2023 waarschijnlijk meer investeringen nodig zijn om ook in de toekomst water de baas te blijven.

Peter Ouwendijk: “Als gevolg van de pandemie hebben we een achterstand opgelopen in de opbouw van onze reserves. Omdat we een solide en financieel gezonde organisatie zijn, kunnen we dit opvangen en mee blijven ontwikkelen voor de toekomstige generaties in ons gebied.”

Inzage

Het college legt de begroting 2022 ter besluitvorming voor aan de verenigde vergadering van Delfland. Op 18 november 2021 vergadert de verenigde vergadering erover. De begroting ligt vanaf 26 oktober ter inzage.