Vertraging Collectieve Zuivering en S.C.H.O.O.N.

27 mei 2021

In opdracht van Delfland werkt een multidisciplinair bouwteam aan het definitieve ontwerp voor twee ozoninstallaties voor het extra schoonmaken van afvalwater. De ene installatie komt op AWZI Nieuwe Waterweg en wordt gebouwd in opdracht van een collectief van glastuinbouwondernemers. De andere is de Zoetwaterfabriek die onderdeel is van het project S.C.H.O.O.N. in Vaardingen. Onzekerheid over nieuwe wetgeving op het gebied van bromaat leidt tot vertraging bij de verdere uitwerking.

Delfland maakt het afvalwater schoon van 1,2 miljoen inwoners en zo’n 35.000 bedrijven. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. Het gezuiverde afvalwater lozen wij nu nog op zee of op de Nieuwe Waterweg. Omdat voldoende zoet water van goede kwaliteit niet meer vanzelfsprekend is, wil Delfland dat water in de toekomst kunnen hergebruiken. Daarvoor moet het water schoner zijn dan het nu is: ook microverontreinigingen als medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen moeten eruit.

In 2016-2017 heeft Delfland op AWZI De Groote Lucht een succesvolle pilot gedaan om het water nog beter te zuiveren door een nabehandeling van het afvalwater met ozon. Op basis van deze pilot werken wij samen met partners aan twee innovatieve projecten in ons gebied: de Collectieve Zuivering Westland en S.C.H.O.O.N. in Vlaardingen.

De Collectieve Zuivering is een project dat Delfland uitvoert in opdracht van ca.300 ondernemers in de glastuinbouw. Door op onze zuivering Nieuwe Waterweg het restwater van hun teelten centraal schoon te maken, geeft Delfland voor hen centraal uitvoering aan de wettelijke zuiveringsplicht. Dat heeft veel voordelen. Op onze zuivering kunnen wij het water schoner maken, centraal zuiveren is duurzamer en samen kijken wij hoe wij het extra schoongemaakte water in de toekomst kunnen inzetten als gietwater.

Met het project S.C.H.O.O.N. draagt Delfland bij aan Nieuw Waterland: het kwaliteitsprogramma rondom de Blankenburgverbinding. Voor S.C.H.O.O.N. gaan wij op AWZI De Groote Lucht een deel van het afvalwater extra schoon maken zodat het via een waterharmonica, door de Krabbeplas het gebied in kan. De waterharmonica draagt bij aan de natuurcompensatie voor de Blankenburgverbinding, het schone water aan de zwemwaterkwaliteit in de Krabbeplas en aan voldoende water in tijden van droogte.

Bij het schoonmaken van water met ozon wordt bromide dat al in het water aanwezig is omgezet in bromaat. In Nederland is geen norm voor bromaat in te lozen water. Daarom zijn wij bij op basis van de pilot voor de beide projecten uitgegaan van de Zwitserse norm. Zwitserland loopt voorop met het gebruiken van deze techniek om water extra schoon te maken.

Wij hebben in opmaat naar het definitieve ontwerp geregeld contact gehad met het bevoegd gezag om te informeren naar een mogelijke Nederlandse norm. Recent is bekend geworden dat deze nu in de maak is. Het RIVM werkt aan een advies op basis waarvan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op zijn vroegst dit najaar een norm zal vaststellen. Dat betekent tot die tijd een onzekerheid voor beide projecten: het is niet uit te sluiten dat de Nederlandse norm strenger wordt dan de Zwitserse norm.

Samen met onze partners, onderzoeksinstellingen en andere waterschappen onderzoeken wij hoe om te gaan met deze onzekerheid en wat wij op welke termijn kunnen doen om de doelen van beide projecten te halen.


Zuivering

Zuivering