Water speelt een prominente rol bij de grote uitdagingen van deze tijd

16 juni 2021

De kwaliteit en gezondheid van de omgeving waarin we leven bepaalt grotendeels onze levensstandaard. Water speelt hierbij een belangrijke rol. Het Hoogheemraadschap van Delfland denkt vooruit hoe toekomstige uitdagingen en ontwikkelingen het werken aan droge voeten en voldoende en schoon water beïnvloeden en zet de koers uit voor het komend jaar.

“Om blijvend succesvol te werken aan onze veiligheid, voldoende en schoon water moeten we als Delfland slimme keuzes maken en nog meer en nauw samenwerken met onze partners,” zegt hoogheemraad Peter Ouwendijk.

Ontwikkelingen als klimaatverandering, bodemdaling, energietransitie, woningbouwopgave, Europees beleid, coronapandemie en onzekere economische vooruitzichten plaatsen Delfland voor een stevige opgave. In de zogenoemde kadernota hebben we opgenomen hoe we willen omgaan met deze opgaven en stellen de kadernota op 15 juli vast. De kadernota vormt de richtlijn voor de begroting 2022.

Creatief gebruik van de ruimte

Regio Delfland is al zeer dichtbebouwd. De komende jaren komt er een fors aantal woningen bij om te voldoen aan de behoefte aan huizen. Meer woningen betekent een toename van vervuiling, afvalwater en meer verharding, terwijl juist onverhard oppervlak nodig is om water op te vangen bij een hevige regenbui. Peter Ouwendijk: “We moeten samen met overheden, de ontwikkelaars van de grond en de gebruikers onze schouders eronder zetten. Op zoek naar ruimte voor de opvang, het vasthouden en hergebruik van regenwater; dat kan overal, van het dak tot onder de grond.”

Duurzaam schoon water

Iedere dag spoelen we per persoon zo’n 130 liter vuil water weg. Dat komt via het gemeentelijk riool terecht bij een van onze zuiveringsinstallaties. Daar maakt Delfland het water schoon voordat het terug gaat naar de natuur. De zuivering De Groote Lucht in Vlaardingen is op het einde van haar levensduur en moet over zeven jaar zijn vervangen. De Europese Commissie werkt aan stengere zuiveringseisen van rioolwater, onder meer om ook medicijnresten en bestrijdingsmiddelen uit het water te zuiveren. Deze stoffen kunnen met de huidige installaties en technieken nog niet voldoende uit het afvalwater worden gehaald. Peter Ouwendijk: “Deze groei, de nieuwe normen, hergebruik van het gezuiverde water en grondstoffen die vrijkomen bij het proces als CO2, fosfaat en groen gas zijn belangrijke eisen bij het ontwerpen van een nieuwe of vernieuwde installatie.”

Cybersecurity

Cybersecurity was al een aandachtspunt van Delfland. Die is door het vele thuiswerken als gevolg van coronamaatregelen en toenemende cybercriminaliteit nog urgenter geworden. We stellen ook hogere eisen als het gaat om de beveiliging van informatie en systemen en zullen hier nog meer op investeren. Tegelijkertijd zetten we in op innovatieve digitale technieken zodat we de werkzaamheden efficiënter kunnen uitvoeren. Denk aan inzet van drones bij de bewaking van dijken en duinen of eDNA bij het opsporen van de bron bij verontreiniging van het oppervlakte water.

Lasten blijven gelijk

Ondanks de vele en omvangrijke opgaven, wil Delfland de lasten voor inwoners en bedrijven niet laten stijgen. Hiermee houden we vast aan de gemaakte afspraak in het bestuursakkoord. We maken daarom andere keuzes. Zo komt er volgend jaar een aanpassing in het budget voor het innovatiefonds en de stimuleringsregeling klimaat voor kleinschalige particuliere maatregelen. Delfland blijft wel bijdragen aan grootschalige initiateven die meer wateropvangen.

Hoogheemraad Peter Ouwendijk: “Met het belastinggeld dat we innen, betaalt Delfland al het werk aan voldoende en schoon water en stevige dijken. Ook lossen we schulden af van in het verleden gedane investeringen om de kans op wateroverlast te verminderen en voor de bouw van de zuivering Harnaschpolder nabij Den Haag. Zo blijven we een solide en financieel gezonde organisatie die mee blijft ontwikkelen, zodat ook toekomstige generaties prettig en veilig kunnen wonen in ons prachtige gebied.”