Nieuwe mijlpaal voor weidevogelparadijs het Kraaiennest

21 januari 2021

Vandaag is water ingelaten in de zuidplas van het Kraaiennest in Midden-Delfland. De plas is ingericht als foerageergebied voor weidevogels zoals de grutto. Samen met initiatiefnemer John Kleijweg zette hoogheemraad Marcel Belt de inlaatstuw bij het gemaal open. Het op peil brengen van het water is weer een mijlpaal in dit prachtige project.

In het Kraaiennest is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het inrichten van het gruttoparadijs. In het midden van de plas zijn eilandjes gemaakt die dienen als slikkengebied voor de grutto’s. Om te voorkomen dat honden en vossen naar het midden van de plas zwemmen en de vogels verjagen, is een raster aangebracht. Zo kunnen de grutto’s straks ongestoord aansterken ter voorbereiding op het broedseizoen.

Om de aanleg mogelijk te maken was het nodig dat de plas werd leeggepompt. Begin oktober 2020 hebben vrijwilligers van Sportvisserijbelangen Delfland (SVB) en Vogelwerkgroep Midden-Delfland de vissen uit de plas gevangen en uitgezet op andere plekken in ons gebied.

Nu kan er weer water in de plas, maar wel op een lager peil. Hiervoor hebben wij een bestaand gemaaltje aangepast. Na een korte periode van testen is het water in de plas vandaag aangevuld tot NAP -4,00 meter.

Marcel Belt: “De weidevogelpopulatie in Nederland staat geweldig onder druk. Ik ben trots dat wij in deze waterberging samen met het Weidevogelpact, Staatsbosbeheer en SVB Delfland een plek hebben kunnen maken voor onder andere de grutto. Dit project past helemaal bij onze doelen voor biodiversiteitsherstel. Ik verheug mij enorm op de komst van de eerste vogels.”


zuidplas van het Kraaiennest