Delfland blij met het coalitieakkoord

17 december 2021

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt van het Hoogheemraadschap van Delfland reageert positief op het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet.

Het nieuwe kabinet neemt maatregelen om de effecten van klimaatverandering op te vangen en daar ben ik blij om.

"De gemeenten in ons gebied staan voor een grote woningbouwopgave. Wij begrijpen dat de woningvoorraad omhoog moet. Maar we moeten veel beter dan tot nu toe, nadenken over hoe we dat doen en waar we ruimte maken voor water."

Uit het coalitieakkoord blijkt dat water en bodem sturend worden bij ruimtelijke planvorming. Daarom worden waterschappen daarbij eerder betrokken en krijgt de watertoets een dwingender karakter. De watertoets regelt dat plannenmakers aan het begin van de planvorming de ruimtelijke ontwikkelingen heel goed afstemmen met de verantwoordelijke waterbeheerder, die aangeeft wat wel en niet mogelijk is.

Brede aanpak voor goede staat natuur

Om de natuur in Nederland in goede staat te brengen, wil het nieuwe kabinet de uitstoot van stikstof verminderen en de kwaliteit van water, bodem, klimaat en biodiversiteit verbeteren. Daverveldt: "Het is goed dat er veel oog is voor deze opgaven die nauw met elkaar samenhangen en dat er ook fors geld voor wordt uitgetrokken."

"In ons gebied is de waterkwaliteit een van de grote opgaven waarvoor we staan. Vooral de invloed van gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen vanuit de land- en tuinbouw moet echt omlaag. Daarvoor is een gezamenlijke inspanning nodig. Van ons als waterschap, de omgevingsdienst, de gemeenten, het rijk, natuur- en milieuorganisaties en in hoofdzaak natuurlijk de land- en tuinbouw zelf; wij moeten ons daar allemaal voor inspannen."

Optimaal benutten kansen aquathermie en groen gas

Ook is de dijkgraaf heel blij met de grote extra aandacht voor klimaat en energie. Het is duidelijk hoe urgent en belangrijk klimaat en -nieuwe vormen van- energie zijn, zoals aquathermie en groen gas.

Daverveldt: "Wanneer we het hebben over de klimaatveranderingen gaat het over het aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. En het gaat ook over het verminderen van de uitstoot van de broeikasgassen, zodat we de klimaatveranderingen kunnen beperken. Het nieuwe kabinet investeert daarin fors. Ook wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid. Wij houden bij al onze taken rekening met de milieueffecten en produceren op dit moment zo’n 1,7 miljoen m3 groen gas op onze afvalwaterzuivingsinstallaties. Op die zuiveringen is meer te halen op het gebied van energie en hergebruik van grondstoffen. We hopen dat het nieuwe kabinet financiële en juridische belemmeringen voor het optimaal benutten van deze kansen wegneemt."

Belang samenwerking met gemeenten

De dijkgraaf benadrukt het belang van een goede samenwerking tussen het rijk en de regionale en lokale overheden om de grote maatschappelijke opgaven die in het coalitieakkoord centraal staan in samenhang aan te pakken. Daverveldt: "Voor ons is samenwerking met de gemeenten in ons gebied heel belangrijk. Wij hebben als waterschap verantwoordelijkheid voor het waterbeheer en hebben hier eeuwenlang ervaring mee. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, nodig ik de nieuwe bestuurders nu alvast uit nog meer gebruik te maken van onze kennis en expertise om de uitdagingen op het gebied van waterbeheer en klimaat in ons gebied gezamenlijk aan te gaan!"