Kades Schipluiden worden beter én veiliger

1 september 2020

Begin september starten we met de voorbereidingen voor de kadeverbetering in Schipluiden. De kades voldoen niet meer aan de veiligheidsnormen en worden vervangen. De Gaag en de kades zijn beeldbepalend voor het dorp Schipluiden. Vandaar dat we dit project samen met de gemeente Midden-Delfland uitvoeren en vindt er veelvuldig afstemming plaats met de betrokken omwonenden en de omgeving.

”De Gaag is een belangrijke afvoervaart voor regenwater uit de regio. De afgelopen jaren is de belasting op de vaart toegenomen. Op piekmomenten wordt er steeds meer regenwater afgevoerd. De druk op de kades neemt hierdoor ook toe. Om de kades nu en in de toekomst stabiel te houden zijn er langere damwanden nodig. Zo houdt Delfland het dorp en de omgeving veilig.”, licht hoogheemraad Peter Ouwendijk toe.

Behoud dorpsbeeld

Het uitgangspunt is dat de kades en het dorpsgezicht zoveel mogelijk behouden blijven. De nieuwe damwanden gaan we in nauw overleg met de gemeente afwerken, in lijn met het huidige beeld. Samen met de gemeente, de aannemer en de bomenstichting hebben we bekeken of het mogelijk is om de bestaande bomen te behouden. Op de huidige plek gaat dat helaas niet lukken. Ze staan te dicht op de plaats waar de nieuwe damwanden komen en daardoor beschadigen de wortels. Ook staan de huidige bomen op de plek waar de machines werkzaamheden gaan verrichten. Er komen wel nieuwe bomen terug. In overleg met de gemeente en de bewoners worden twee opties bekeken: dezelfde soort bomen op dezelfde plaatsen of een andere invulling van het aangezicht van het dorp met andere bomen op andere plekken.

Minimaal overlast

De werkzaamheden vinden dicht op de omliggende woningen en bedrijven plaatst. Om schade aan deze panden te voorkomen worden de damwanden in de grond gedrukt. De palen waaraan de damwanden worden vastgemaakt worden geboord. Door trillingsarm te werken is de kans op schade minimaal. De aanvoer van materialen en machines gaat over het water waardoor er geen zwaar bouwverkeer door het dorp hoeft. Ook scheelt dat veel trillingen en woningen en bedrijven blijven zo bereikbaar tijdens de activiteiten. Tijdens de uitvoering wordt continu gecontroleerd op trillingen. Ook het niveau van het grondwater houden we goed in de gaten. Belangrijk detail is dat de nieuwe kadeconstructie wat water doorlaat zodat het grondwaterpeil niet wordt beïnvloed.

Planning werkzaamheden

Vanaf 1 september begint het voorbereidende werk zoals het verplaatsen van de boten, het verwijderen van de lantaarnpalen en bankjes, en het lokaliseren van de kabels en leidingen in de grond. Vanaf 15 september wordt de kade tussen de Kerkstraat en Korpershoek vervangen. Het werk ten noorden van de Paardenbrug start niet eerder dan oktober. We verwachten dat eind januari de kades weer voldoende stabiel zijn. Eind maart zijn alle werkzaamheden naar verwachting afgerond.

Projectinformatie

Alle informatie over het project is te vinden op kadeverbetering SchipluidenPer thema wordt uitleg gegeven en er staan korte video’s op, onder andere over het drukken van de damwanden.
Aannemingsbedrijf Van Halteren gebruikt de ‘Omgevingsapp’ om de bewoners te informeren over de planning van de werkzaamheden en eventuele hinder. De app is ook een makkelijke manier voor bewoners om iets te vragen of te melden. De omgevingsapp is gratis te downloaden via de App store of Play store.


Kade Schipluiden