Bewoners en ondernemers in de Broekpolder (Westland) maken toekomstplannen voor hun polder

2 september 2020

Een groep bewoners en ondernemers uit de Broekpolder in de omgeving Honselersdijk-Kwintsheul heeft het initiatief genomen hun gebied eens onder de loep te nemen en hun wensen voor de toekomst uit te stippelen.

Het gebiedsproces ‘Broekpolder 2040’ dat ze voor ogen hebben is een geleidelijke ontwikkeling en herstructurering van het gebied richting 2040. Hierin moet wonen, werken en recreëren in een prettige leefomgeving in harmonie (blijven) samengaan. Uiteraard speelt water hierin ook een rol.

Vanuit het gebiedsproces is de Coöperatie Broekpolder 2040 opgericht. De coöperatie heeft aangegeven nauw samen te willen werken met de overheden en wil daarom een convenant sluiten met de provincie Zuid-Holland, gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Kansen benutten

Het college van Delfland heeft 1 september besloten op de uitnodiging van de coöperatie in te gaan. We zijn graag aan de voorkant betrokken bij gebiedsontwikkelingen om zo kansen te benutten en ruimte voor water in te passen. Delfland haakt aan bij het vervolg van het gebiedsproces en staat positief tegenover de totstandkoming van een convenant.


Broekpolder Westland