Vertraging kadeverbetering Hazepad

27 oktober 2020

Het fietspad en de kade langs het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp zijn sinds december 2019 afgesloten. De kade is niet meer stabiel en het fietspad is verzakt. Delfland, Staatsbosbeheer en de gemeente trekken samen op om ervoor te zorgen dat de kade en het fietspad worden hersteld. De start van de uitvoering stond gepland voor dit jaar, maar loopt vertraging op door de aanwezigheid van vleermuizen in het gebied.

Om de kade langs het Hazepad weer te laten voldoen aan de veiligheidseisen moet deze worden verbreed. Daarvoor moeten bomen worden weggehaald. Het kappen van bomen kan niet zomaar. Hiervoor is eerst onderzoek in het kader van de flora- en faunawet nodig. Een quickscan heeft aangetoond dat de bomenrij langs het fietspad geschikt is als habitat voor vleermuizen. Een extra veldbezoek heeft bevestigd dat er vleermuizen in het gebied leven en dat de bomen geschikte holtes hebben voor vleermuizen. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen dat de vleermuizen daadwerkelijk in de holtes van de bomen op de kade huizen.

Wat betekent dit?

Een speciaal onderzoek is nodig om te bepalen of vleermuissoorten gebruik maken van de bomen in het projectgebied en waarvoor ze de bomen gebruiken (foerageergebied, kraamverblijf, winterverblijf, etc.). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd ecologisch bureau. Als er geen aanwezigheid van vleermuizen wordt aangetoond, kunnen de bomen zonder ontheffing worden weggehaald. Als vleermuizen wel gebruik maken van de bomenrij of een specifieke boom, dan mogen deze bomen/boom niet zonder de ontheffing ‘Wet Natuurbescherming’ worden gekapt. Je vernietigt dan namelijk een verblijfplaats van een beschermde diersoort. We zijn met een ecologisch bureau in gesprek om te bepalen wat voor onderzoek er nog nodig is en wat de planning gaat worden.

Omleiding

De omleiding voor fietsers blijft van kracht. We begrijpen dat de volledige afsluiting van het fietspad vervelend is. Toch is het noodzakelijk om te voorkomen dat de stabiliteit van de kade verder achteruitgaat. We benadrukken dat ook het fietspad in slechte staat is. Het betreden van kade en fietspad is gevaarlijk en brengt bovendien risico’s met zich mee voor de waterveiligheid: de kade beschermt het achterland tegen het water.

Contact of vragen

Heb je vragen over dit project, neem dan contact met ons op, via Loket@hhdelfland.nl. Op de projectpagina, www.hhdelfland.nl/Hazepad, delen we het laatste nieuws. Vragen over het fietspad kunnen gesteld worden aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp via info@pijnacker-nootdorp.nl.