Samen werken aan toekomstbestendig waterbeheer

23 oktober 2020

In 2021 komt samenwerken met de omgeving nog meer tot uitdrukking in het werk van Delfland. Ondanks de grote uitdaging door de financiële en economische gevolgen van de coronacrisis blijft het college goed uitvoering geven aan de taken op het gebied van waterbeheer. Daarbij houdt het college vast aan de doelen uit het bestuursakkoord ‘Iedereen aan de slag voor water’. Daarin is afgesproken dat de waterschapsbelasting voor inwoners en bedrijven in de periode 2020-2024 niet wordt verhoogd.

Hoogheemraad financiën Peter Ouwendijk: “Afgelopen jaar heeft ons geleerd dat alle vitale processen ondanks de coronacrisis gewoon doorgang vinden. Dat vraagt soms om aanpassingen, maar onze primaire taken blijven gewaarborgd. Ook in 2021 staan hoe dan ook onze opgaven op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterzuivering centraal. Deze benaderen we integraal: we verbinden onze aanpak met uitdagingen en kansen in het gebied en met de aanpak van onze partners zodat deze van nog bredere maatschappelijke waarde kunnen zijn.”

Delfland midden in de maatschappij

De gemeenten worden financieel stevig geraakt. Dat is ook voor Delfland goed merkbaar. Dat komt omdat de waterschappen voor een groot deel van hun (kern)taken mede afhankelijk zijn van zaken die binnen de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen. Voorbeelden zijn ruimtelijke ontwikkeling en de waterketen. Daarbij denken en doen we als één overheid. Dat vraagt om nieuwe vormen van samenwerken. Ouwendijk: “We laten onze naast verwante organisaties niet in de kou staan. We streven immers met elkaar naar hetzelfde maatschappelijke doel: het verbeteren van de leefomgeving.”

Blijven investeren

Delfland staat in een eeuwenoude traditie, waarin lange termijn denken en pragmatisch handelen hand in hand gaan. Als functionele overheid met een eigen belastingbevoegdheid zijn waterschappen instaat om lokaal, kleinschalig, proactief en pragmatisch te streven naar de innovatie, waar juist deze tijd om vraagt. Ouwendijk: “Het college heeft stevige ambities op het gebied van klimaatadaptatie en het aanpassen van het gebied voor extremer weer en meer biodiversiteit. Ook op het sluiten van de waterketen zetten we in. Dit gaat over het zuiveren van rioolwater en het zinvol hergebruiken van het schone water, reststoffen en energie die vrijkomen bij dit proces.”

Inkomsten en uitgaven in balans

Delfland kiest voor een sobere en doelmatige besteding van de inkomsten. Dat kan omdat Delfland een solide financieel uitgangspunt heeft. Het hoogheemraadschap heeft in de afgelopen jaren een gezonde reservepositie opgebouwd, waardoor ze de effecten van de coronacrisis goed kunnen beheersen. Ook ander factoren raken het huishoudboekje van Delfland. Zoals de aanpak van PFAS waardoor de kosten van het baggeren fors zijn gestegen. Zo leiden ook versnelde investeringen in verbetering en onderhoud van dijken en keringen tot het stijgen van de uitgaven. Ook de toename van het aantal vergunningaanvragen en de invoering van de Omgevingswet vraagt het nodige van de organisatie. Ouwendijk: “We gaan 11 miljoen euro meer uitgeven. Uitgangspunt daarbij is dat de waterschapslasten voor inwoners en bedrijven ook in 2021 gelijk blijven. Juist in deze tijd is het belangrijk om inkomsten en uitgaven in balans te houden.”

Het college legt de begroting 2021 ter besluitvorming voor aan de verenigde vergadering. Op 19 november 2020 vergadert de verenigde vergadering erover. De begroting ligt vanaf heden ter inzage: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2020-11893.html


Begroting en meerjarenraming 2022-2025