Nieuwe waternatuur voor Madestein Witte Vlek

29 oktober 2020

Het Hoogheemraadschap van Delfland bereidt de aanleg voor van een zogeheten natte ecologische zone (NEZ) in het gebied Madestein Witte Vlek. Deze maakt onderdeel uit van een netwerk van waternatuur dat bijdraagt aan een betere waterkwaliteit en biodiversiteit en daarmee aan de kwaliteit van onze leefomgeving. De nieuwe waternatuur komt te liggen langs de Madepolderweg en de Escampweg, tegenover de nieuwe wijk Vroondaal.

Delfland werkt aan een betere waterkwaliteit en grotere biodiversiteit in ons gebied. Om natte natuur een betere kans te geven, wordt een netwerk van natte ecologische zones (NEZ) aangelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van paaiplekken voor vissen en amfibieën en natuurvriendelijke oevers.

Dat netwerk wordt nu aangevuld met De Witte Vlek. Dit 5 ha grote schiereiland op de hoek van de Escamplaan en Madepolderweg is flink verruigd. Vanaf het begin staat het gebied als vogelrustgebied op de lijst van de Haagse Vogelbescherming, maar omdat het niet kan worden afgesloten, voldoet het terrein niet aan de normen. De gemeente Den Haag maait het gebied. Desondanks rukt de reuzenberenklauw explosief op.

Wat gaat Delfland doen?

Delfland gaat een deel van het terrein opnieuw inrichten. In het deel wat nu bestaat uit verruigd gebied met bomen en lagere begroeiing, wordt water gegraven wat op twee plekken wordt verbonden met het water van De Nieuwe Vaart en Plas Madestein (het boezemwater). Water en natuurontwikkeling gaan hand in hand, want de oevers worden natuurvriendelijk ingericht met paaiplaatsen, rietkragen en oevervegetatie. Zo kunnen vissen, amfibieën, kleine zoogdieren er goed leven.  Aanleg van boszomen met bloeiende struiken biedt extra kans om vlinders en insecten te bevoordelen. De hoeveelheid bomen wordt teruggebracht om ruimte te maken voor deze nieuwe natuur. Een deel van het gebied wordt ingericht als rustgebied en dus afgesloten voor recreatie.

Om het gebied met het boezemwater te verbinden, moet de kering die nu er nu omheen loopt worden verlegd. Deze komt onder het voetpad langs de Madepolderweg. Op verzoek van de gemeente wordt tegelijkertijd de padenstructuur van het voet- en ruiterpad zo aangepast dat deze elkaar niet twee keer meer kruisen.

Samenwerking

Het ontwerp is tot stand gekomen in nauw overleg met de gemeente Den Haag, die de grond in eigendom heeft. De AVN (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag), HVB (Haagse Vogelbescherming) en de GHV (‘s-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging) zijn betrokken bij de planvorming. Grondexploitatiemaatschappij Vroondaal neemt een klein deel van de uitvoering voor zijn rekening: zo maken wij werk met werk.

Met bijdragen van

Madestein Witte Vlek is mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPRO), Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Omgevingsvergunning en contact

Voor de werkzaamheden is in het voorjaar een omgevingsvergunning verleend. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Kraaijeveld van het Hoogheemraadschap van Delfland: (015) 260 81 08, loket@hhdelfland.nl.


natte ecologische zone