Nieuwe waternatuur in Rotterdamse Schie

30 november 2020

Op 30 november starten wij met de voorbereidingen voor de aanleg van een natte ecologische zone in de Rotterdamse Schie ter hoogte van de Kleinpolderkade in de wijk Overschie. We leggen hier natuurvriendelijke oevers aan en plaatsen vissenbossen. De werkzaamheden duren tot half 2021.

Update: 5 april 2022

Situatie

Afgelopen maanden is het wijken en verzakken van enkele grondkerende damwandjes in de Rotterdamse Schie onderzocht.

Hierbij is gebleken dat vanwege de aangebrachte grondaanvullingen op de bestaande veenbodem de wandjes mee zijn gaan zakken. Momenteel is de verwachting dat de grootste zetting heeft plaatsgevonden en de damwandjes dus niet verder gaan zakken.

plaatje nez

Hoe nu verder?

Afgelopen vrijdag 1 april is de aannemer GKB namens het Hoogheemraadschap van Delfland weer gestart met de vervolgwerkzaamheden aan het project. De ontwerptekening waarop te zien is waar wat gaat komen is te vinden boven het kopje ‘Werkzaamheden’ onderaan deze pagina.

De verwachting is dat de werkzaamheden eind mei voltooid zijn waarbij de vakken tevens worden ingeplant.

Enkel voor de herstart van de werken aan vak 4 geldt dat deze nog even “on hold” staan. Er is hier een probleem geconstateerd met de buitenkant van de kade. De verwachting is dat er op korte termijn duidelijkheid komt of ook dit vak volledig uitgevoerd kan worden.

Schoon, gezond en levend water

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water. Dat doen wij door de waterkwaliteit te beschermen én te stimuleren. Wij werken aan het terugdringen van lozingen en lekkages van schadelijke stoffen en voedingsstoffen in het water, voeren ecologisch beheer uit, nemen maatregelen voor vismigratie en leggen natte ecologische zones aan. Daarmee creëren wij nieuw leefgebied voor planten en dieren in en om het water. Door de natte ecologische zones met elkaar te verbinden, ontstaat een netwerk van waternatuur.

Natuurvriendelijke oevers en vissenbossen

De nieuwe waternatuur komt aan de zuidzijde van de Rotterdamse Schie en bestaat uit natuurvriendelijke oevers en vissenbossen.

Hoogheemraad Marcel Belt: “Als de werkzaamheden volgend jaar zijn afgerond hebben we het netwerk van waternatuur met meer dan 2,5 km2 uitgebreid. Dat is goed voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit! Planten die je straks langs de oever kunt zien zijn onder meer de gele lis, zwanenbloem, witte waterlelie en verschillende soorten fonteinkruid. Die trekken zowel boven als onder water dieren aan.

De vissenbossen bestaan uit rijen palen met takken hout ertussen die in het water worden gelaten. Zij bieden vissen een plek waar ze voedsel kunnen vinden en kunnen schuilen. Zo verbetert hun leefomgeving in de Rotterdamse Schie en dat draagt weer bij aan een gezonde visstand in het hele gebied.”

Overlast werkzaamheden

De werkzaamheden worden zo veel mogelijk vanaf het water uitgevoerd om overlast voor de omgeving zo klein mogelijk te houden. De aannemer neemt contact op met bewoners van wie de tuinen aan het water grenzen. De natte ecologische zone komt in een doodlopende tak. In het ontwerp is rekening gehouden met het vaarverkeer: er blijft voldoende ruimte voor boten om te keren.

Meer informatie:

Aanleg natte ecologische zone Rotterdamse Schie


Rotterdamse Schie