Collectieve zuivering glastuinbouwwater grote stap dichterbij

26 juni 2020

Op 25 juni heeft ons algemeen bestuur ingestemd met het voorstel om, voor een fors deel van de glastuinbouwondernemers in het gebied, het restwater uit de kassen te gaan zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Daarmee is het daadwerkelijk realiseren van deze collectieve zuivering een flinke stap dichterbij gekomen.

Ondernemers in de glastuinbouw hergebruiken het water in hun kassen zoveel mogelijk. Het restwater dat zij willen lozen op de riolering moet eerst worden ontdaan van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Dat kan een ondernemer individueel doen, maar het kan ook in een collectief. Glastuinbouw Nederland heeft Delfland gevraagd of het waterschap het zuiveren van restwater centraal kan uitvoeren voor de ondernemers.

Hoogheemraad Ruud Egas: “Aan dat verzoek hebben wij gehoor gegeven. Het zuiveren van afvalwater is een van onze kerntaken. Wij maken het water schoon van 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven in ons beheergebied. Wij zijn dus een logische partner voor de glastuinbouwondernemers. Samen met Glastuinbouw Westland, de gemeente Westland en de Provincie Zuid-Holland hebben wij een voorstel gemaakt voor een collectieve zuivering op onze AWZI Nieuwe Waterweg. Dat voorstel is nu aangenomen door ons bestuur en daarmee kunnen wij in principe aan de slag.”

Voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten is een extra zuiveringsstap nodig. Delfland gaat het water op AWZI Nieuwe Waterweg nabehandelen met ozon. Om zoveel mogelijk glastuinbouwbedrijven de mogelijkheid te geven aan te sluiten, bouwt het waterschap een nieuw gemaal en wordt een persleiding aangelegd vanuit De Lier naar het rioolgemaal Staelduinen. De kosten worden gedragen door de deelnemende ondernemers.

Jacco Vooijs, voorzitter Glastuinbouw Westland: ”Wij zijn blij dat de collectieve zuivering weer een stap dichterbij is en ondernemers door het waterschap kunnen worden ontzorgd. Inmiddels hebben zich 350 ondernemers aangemeld als participant en er is ruimte voor meer. Hoe meer ondernemers meedoen, des te beter. Dat scheelt niet alleen in de kosten, maar is ook duurzamer. Het collectief zuiveren door Delfland op AWZI Nieuwe Waterweg scheelt energie en levert een beter eindresultaat op.”

Een collectieve zuivering op deze schaal -met ruim 10% van de Nederlandse glastuinbouw- is een mooie gezamenlijke stap op de weg naar een circulaire waterketen. Naar extra schoongemaakt water, dat kan worden hergebruikt in eigen gebied. Mede om die reden doen ook de Gemeente Westland en de Provincie Zuid-Holland mee in de totstandkoming van de collectieve zuivering.

Lees hier ook het interview met Jacco Vooijs en Ruud Egas: https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/groen-licht-voor-collectieve-zuivering-bij-awzi-nieuwe-waterweg


Glastuinbouw