Dijkversterking Kortebuurt Maassluis


De dijk aan de Kortebuurt in Maassluis is op sommige plaatsen te laag. Delfland hoogt deze dijk daarom weer op. Zo wordt de dijk, die het achterland beschermt tegen wateroverlast, weer veilig.

Foto Kortebuurt Maassluis

Delfland onderhoudt ongeveer 700 km aan dijken en duinen. Een dijk beschermt het achterliggende land. Het helpt overstroming en wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen.

Wat gaan we doen?

De ophoging van de dijk aan de Boonervliet is al eerste opgepakt zodat de dijk weer voldoende hoog en stevig is. Op de dijk aan de Boonervliet, zijn in oktober/november 2022 de bomen aan de oeverzijde verwijderd. Omdat we hier de dijk een stukje richting het water verplaatsen, kunnen we de bomen aan landzijde van de oprijlaan behouden. De oever krijgt een natuurlijkvriendelijke inrichting met meer ruimte voor rietland en oeverplanten. Het ophogen van de dijk vindt in mei plaats. Naar verwachting wordt dit het tweede kwartaal van 2023 afgerond.

Delfland werkt nieuwe ontwerpvarianten uit waarbij de dijk aan de Kortebuurt weer veilig is met ruimte voor groen. We gaan de dijk ophogen en de oever verstevigen. Na overleg tussen Delfland en Natuurlijk Waterweg-Noord (KNVV) zijn de bomen langs de Kortebuurt nog niet verwijderd. De bomen zijn belangrijk voor de roekenkolonie en blijven staan totdat er een goede oplossing voor de roeken is. Als de kwetsbare bomen voor de omgeving een direct gevaar gaan vormen dan zullen er maatregelen worden genomen, noodkap is niet uitgesloten.

De werkzaamheden zullen op zijn vroegst in het derde kwartaal van 2023 starten. Voor de bomen die niet kunnen blijven staan, planten we ter compensatie bomen terug. Het struikgewas en de bomen onderaan de dijk blijven behouden en de oever houdt zijn natuurlijke karakter. Lees onze berichtgeving hierover: Overeenstemming bomenkap Kortebuurt Maassluis

Afweging weghalen bomen

De bomen bovenop de dijk kunnen we om twee belangrijke redenen niet behouden. De eerste reden is dat bomen een dijk minder sterk maken:

  • Als een boom omwaait, is het risico groot dat de wortels een deel van de kade meeneemt en er een gat ontstaat
  • Door afstervende wortels ontstaan er holle ruimten in de kade. Dit kan lekkages veroorzaken;
  • Door wind beweegt de boom en de wortelkluit. Daardoor kan er ruimte ontstaan rondom de wortels waar regenwater zich kan verzamelen. De grond zal verweken en er ontstaat een groter risico op omwaaien van de boom.

De tweede reden is dat de bomen de ophoging rondom de stam met klei niet zullen overleven. Het merendeel van de bomen verkeert nu al in slechte conditie.

Herplant bomen

Delfland heeft eind 2022 bomen teruggeplant om de bomenkap te compenseren. De herplant is vlakbij de plek waar ze zijn verwijderd maar op voldoende afstand van de dijk. We planten meer bomen terug dan we verwijderen en zorgen voor inpassing in het landschap. Het herplantplan is gemaakt door een landschapsarchitect in samenwerking met de directe omgeving, een ecoloog en de gemeente.

Maatregelen beschermen natuur

Delfland neemt maatregelen om de natuur zo min mogelijk te verstoren. Tijdens de dijkversterking begeleidt een ecoloog de werkzaamheden. Omdat in het gebied vleermuizen voorkomen heeft Delfland al nestkasten opgehangen.

Daarnaast zorgt uitbreiding en verbetering van de groene oevers voor een groter foerageergebied voor vleermuizen. Uit onderzoek blijkt dat er direct na de bomenkap voor vogels voldoende nestgelegenheid in het omringende gebied aanwezig is. Er worden meer bomen teruggeplaatst van verschillende soorten die aantrekkelijk zijn voor vogels en insecten.

Locatie dijkversterking Kortebuurt in Maassluis

Kortebuurt


Webinar Dijkversterking Kortebuurt

Kijk hier het webinar van 15 maart 2022 terug.

Renate Aigner

Renate Aigner
Omgevingsadviseur Delfland
raigner@hhdelfland.nl06 42 13 04 01

Neem bij vragen over dit project contact op met de projectsadviseur.