Dijkversterking Kortebuurt Maassluis


De dijk aan de Kortebuurt in Maassluis is op sommige plaatsen te laag. Delfland hoogt deze dijk daarom weer op. Zo wordt de dijk, die het achterland beschermt tegen wateroverlast, weer veilig.

Foto Kortebuurt Maassluis

Delfland onderhoudt ongeveer 700 km aan dijken en duinen. Een dijk beschermt het achterliggende land. Het helpt overstroming en wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen.

Wat gaan we doen?

Delfland heeft een ontwerp gemaakt waarbij de dijk aan de Kortebuurt weer veilig is met ruimte voor groen. We gaan de dijk ophogen en de oever verstevigen.

De populieren bovenop de dijk aan de Kortebuurt kunnen niet blijven staan en worden verwijderd. Ter compensatie planten we bomen terug. Het struikgewas en de bomen onderaan de dijk blijven behouden en de oever houdt zijn natuurlijke karakter.

Op de dijk aan de Boonervliet, worden de bomen direct aan de oeverzijde verwijderd. Omdat we hier de dijk een stukje richting het water verplaatsen, kunnen we de bomen aan landzijde van de oprijlaan behouden. De oever krijgt een natuurlijkvriendelijke inrichting met meer ruimte voor rietland en oeverplanten.

Afweging weghalen bomen

De bomen bovenop de dijk kunnen we om twee belangrijke redenen niet behouden. De eerste reden is dat bomen een dijk minder sterk maken:

  • Als een boom omwaait, is het risico groot dat de wortels een deel van de kade meeneemt en er een gat ontstaat;
  • Door afstervende wortels ontstaan er holle ruimten in de kade. Dit kan lekkages veroorzaken;
  • Door wind beweegt de boom en de wortelkluit. Daardoor kan er ruimte ontstaan rondom de wortels waar regenwater zich kan verzamelen. De grond zal verweken en er ontstaat een groter risico op omwaaien van de boom.

    De tweede reden is dat de bomen de ophoging rondom de stam met klei niet zullen overleven. Het merendeel van de bomen verkeert nu al in slechte conditie.

Andere mogelijkheden

Delfland heeft naar andere manieren gezocht om deze dijk te verstevigen.

Het verschuiven van de dijk levert geen voordeel op voor het behoud van bomen. Sterker nog, dan zouden alle bomen gekapt moeten worden. Ook zorgt een verschuiving van de dijk voor verzakking, omdat de onbelaste ondergrond niet genoeg draagkracht heeft.

Nog een andere manier is het plaatsen van een dam, waarbij het water aan de Kortebuurt wordt afgesloten van de Boonervliet. Bij deze variant blijft er ook sprake van een dijk die land van water scheidt en wateroverlast kan veroorzaken. Ook dan blijft onderhoud nodig. Daarnaast pakt deze manier negatief uit voor de waterhuishouding, vaarrecreatie en de kosten om het te beheren.

Herplant bomen

Delfland gaat bomen terug planten om de bomenkap te compenseren. De herplant is vlakbij de plek waar ze verwijderd worden maar op voldoende afstand van de dijk. We planten meer bomen terug dan we verwijderen en zorgen voor inpassing in het landschap. Een landschapsarchitect stelt een herplantplan op in samenwerking met de terreineigenaar, een ecoloog en de gemeente.

Maatregelen beschermen natuur

Delfland neemt maatregelen om de natuur zo min mogelijk te verstoren. Tijdens de dijkversterking begeleidt een ecoloog de werkzaamheden. Omdat in het gebied vleermuizen voorkomen heeft Delfland al nestkasten opgehangen.

Daarnaast zorgt uitbreiding en verbetering van de groene oevers voor een groter foerageergebied voor vleermuizen. Uit onderzoek blijkt dat er direct na de bomenkap voor vogels voldoende nestgelegenheid in het omringende gebied aanwezig is. Er worden meer bomen teruggeplaatst van verschillende soorten die aantrekkelijk zijn voor vogels en insecten.

Informatie webinar

Op 15 maart hebben we tijdens een webinar meer uitleg gegeven over het project en de herplant. Er was ook gelegenheid om vragen te stellen. Het webinar is terug te bekijken op deze webpagina.

Overeenstemming bomenkap

Na overleg tussen Delfland en Natuurlijk Waterweg-Noord (KNVV) worden voorlopig alleen de bomen langs de Boonervliet gekapt. De bomen langs de Kortebuurt zijn onderdeel van de roekenkolonie van Maassluis en blijven staan totdat een goede oplossing voor de roeken is gevonden. Als de bomen voor de omgeving een direct gevaar gaan vormen dan zullen er maatregelen worden genomen, noodkap is niet uitgesloten. In oktober 2022 starten we met de voorbereidende werkzaamheden, het weghalen van de bomen. Lees onze berichtgeving hierover: Overeenstemming bomenkap Kortebuurt Maassluis