D&H nieuwsbrief

Header DH nieuwsbrief
D&H nieuwsbrief, 12 januari 2022

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken, na de vergadering van het college.

Een mooi en gezond 2022!

Dat wensen wij u en de uwen. Een jaar waarin wij elkaar hopelijk weer vaak gaan ontmoeten, want samenwerking is misschien wel meer gewenst dan ooit tevoren. Wij staan met elkaar voor forse uitdagingen.

Wij moeten ons voorbereiden op de zeespiegelstijging en het gebied aanpassen aan extremer weer ten gevolge van klimaatverandering. Daarvoor is veel meer ruimte nodig om water op te vangen en vast te houden. Tegelijkertijd is er een grote woningbouwopgave. Het is belangrijk dat water vanaf het begin op de agenda staat bij ruimtelijke planvorming.

Ook op het gebied van schoon water liggen er grote opgaven. Voldoende zoet water van goede kwaliteit is belangrijk voor een gezonde leefomgeving, de biodiversiteit en de basis voor onze drinkwater- en voedselvoorziening. Het is noodzakelijk dat iedereen die daarin een rol heeft er alles aan doet om de doelen voor waterkwaliteit te halen.

Het goed schoonmaken van het afvalwater is ook belangrijk voor die waterkwaliteit en voor de volksgezondheid. Dit jaar nemen wij een besluit over de toekomst van onze zuivering De Groote Lucht. In 2028 moet in Vlaardingen een zuivering staan die weer vele decennia het afvalwater van de mensen en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier goed en duurzaam schoonmaakt.

Het grootschalig renoveren of nieuwbouwen van een zuivering is een groot en complex project dat vraagt om zorgvuldige afstemming. Wij spreken met de gemeente en de belanghebbenden over de kansen die de zuivering van de toekomst met zich meebrengt, over hun zorgen en hoe wij die kunnen wegnemen.

In maart liggen op basis van onderzoeken, het technische en ruimtelijke ontwerp en de gesprekken alle inzichten op tafel voor oordeelsvorming. Wij willen in de zomer een definitief besluit nemen, zodat er voldoende tijd is voor verdere uitwerking van het ontwerp, (planologische) procedures en uiteindelijk een veilige uitvoering van het project.

Zo dragen wij ook in 2022 weer bij aan een veilig, prettig en gezond gebied voor nu en voor de toekomst. Ook bij de Omgevingswet draait het daar om: een veilige en gezonde leefomgeving waarin ruimte is voor ontwikkeling en ideeën van inwoners en ondernemers. Wij zijn hard bezig met de voorbereidingen zodat we er klaar voor zijn wanneer de wet inwerking treedt.

Op een goed 2022, op een goede samenwerking!

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland

Uit D&H

Droogteprotocol schutten beheergebied Delfland

Voor bij protocol schutten

Het college heeft het Droogteprotocol schutten beheergebied Delfland vastgesteld. Door de sluizen op de grens van de Nieuwe Maas en Delfland komt zout water ons gebied binnen. Voornamelijk bij de Parksluizen, waar intensief wordt geschut voor de scheepvaart en in meer beperkte mate ook bij de sluizen in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen.

Te veel zout heeft negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit en van zoet water afhankelijke functies. Daarom malen wij het zoute water terug met zoet water. Als het voldoende regent, is dat geen probleem.

Tijdens de droogte van 2018 ontstond in ons gebied een tekort aan zoet water. Om zoutindringing tegen te gaan, zagen wij ons toen genoodzaakt schutbeperkingen in te stellen voor de binnenvaart en recreatievaart bij de sluizen in Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam.

Door de veranderingen in het klimaat, komen langere periodes van droogte in de toekomst vaker voor. Wij verwachten dus dat het instellen van schutbeperkingen vaker nodig zal zijn. Daarom hebben wij in samenwerking met de belanghebbenden, waaronder de binnenvaart, een protocol opgesteld en afspraken gemaakt over onder andere de informatievoorziening. Door goede, tijdige afstemming kunnen wij de overlast van schutbeperkingen niet voorkomen, maar wel verminderen en de situatie beter werkbaar maken.

Het Droogteprotocol schutten beheergebied Delfland ligt ter bekrachtiging voor bij alle betrokken organisaties.

Samenwerken verkenning toekomst De Groote Lucht

samenwerken verkennen toekomst DGL

Het college heeft ingestemd met het verlengen van de intentieovereenkomst Samenwerking aan verkenning toekomstlocaties voor De Groote Lucht met de gemeente Vlaardingen en verzoekt het college van B&W van Vlaardingen om dit ook te doen.

Delfland maakt het afvalwater schoon van 1,2 miljoen huishoudens en 35.000 bedrijven in ons gebied. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. Om dat goed te kunnen blijven doen, kijken wij in deze bestuursperiode naar de toekomst van onze afvalwaterzuiveringen.

Per zuivering wordt in beeld gebracht hoe lang deze in de huidige staat, tegen acceptabele kosten afvalwater kan blijven zuiveren, kan voldoen aan de huidige en toekomstige eisen die daaraan worden gesteld en aan onze ambities op het gebied van duurzaamheid. Op basis van de onderzoeken worden per zuivering en in onderlinge samenhang toekomstplannen opgesteld.

Voor AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen is het einde van de levensduur in zicht. Daarom onderzoeken wij of we de huidige zuivering grootschalig gaan renoveren of een nieuwe zuivering gaan bouwen. Bij deze verkenning werken wij samen met de gemeente Vlaardingen. Hiervoor is in 2021 een intentieovereenkomst afgesloten die eind januari afloopt. Na instemming van de gemeente wordt deze verlengd.

De verwachting is dat het algemeen bestuur van Delfland aankomende zomer voorkeur uitspreekt voor nieuwbouw of renovatie. In 2028 moet in Vlaardingen een toekomstbestendige zuivering staan die het afvalwater van de bewoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier weer vele decennia goed en duurzaam schoonmaakt.

20_witte_pixels

Delfland blij met coalitieakkoord

coalitieakkoord

Op 16 december presenteerde het nieuwe kabinet het coalitieakkoord. Hierin is opgenomen dat water en bodem sturend worden in de ruimtelijke planvorming en dat waterschappen hierbij eerder worden betrokken. Ook wordt flink geïnvesteerd in het verminderen van de uitstoot van stikstof en het verbeteren van de kwaliteit van water, bodem, klimaat en biodiversiteit. Het coalitieakkoord laat ook zien hoe urgent en belangrijk nieuwe vormen van energie zijn, zoals aquathermie en groen gas.

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur nodigt Delfland de nieuwe bestuurders actief uit om nog meer gebruik te maken van onze kennis en expertise om de uitdagingen op het gebied van waterbeheer en klimaat aan te gaan. Lees onze reactie op het coalitieakkoord in dit bericht:

Delfland blijft klimaatkrachtige maatregelen stimuleren

gemeenlandshuis

Ook in 2022 stimuleren wij bewoners, bedrijven en instellingen in het gebied om hun omgeving klimaatbestendig te maken. Door samen regenwater op te vangen en vast te houden, verminderen we de kans op overlast door weersextremen als hoosbuien en periodes van droogte.

In 2022 stelt Delfland geld beschikbaar voor initiatieven die daaraan flink bijdragen. Denk aan een groot groen dak (meer dan 70 m2), een wadi of een ondergrondse waterberging. Delfland draagt maximaal 30% bij aan de kosten en niet meer dan € 500 per m3 waterberging. Komend jaar is er totaal € 290.000 beschikbaar.

Daarnaast is € 75.000 gereserveerd voor initiatieven die niet direct passen binnen deze stimuleringsregeling, maar wel bijdragen aan een klimaatbestendige regio. Bijvoorbeeld haalbaarheidsonderzoeken, buurtinitiatieven en activiteiten om bewustwording te vergroten.

De stimuleringsregeling is vanaf 1 januari 2022 beschikbaar. Actuele informatie en voorwaarden vind je op:

Copyright 2022 Hoogheemraadschap van Delfland, alle rechten voorbehouden.

Afmelden nieuwsbrief

Twitter  Facebook Instagram