Berekenen met de watersleutel


Delfland maakt gebruik van de watersleutel. Dit is een rekentool die je helpt te bepalen hoeveel waterberging moet worden gerealiseerd om bij een ruimtelijke ontwikkeling de effecten op het watersysteem te compenseren.

Verharding compenseren

Ontwikkelingen waarbij het verhard oppervlak toeneemt, zorgen voor een snellere afstroming van hemelwater naar het oppervlaktewater. Dit kan leiden tot wateroverlast en moet worden gecompenseerd door extra waterberging aan te leggen. Daarnaast vindt Delfland het belangrijk dat bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening wordt gehouden met hevigere neerslag door klimaatverandering. De watersleutel berekent daarom de benodigde waterberging, zowel voor het compenseren van verharding als om gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Invullen watersleutel

De Watersleutel kan online worden ingevuld via en wordt als bijlage bij het ruimtelijk plan via het watertoetsportaal ingediend. De watersleutel wordt ingezet als instrument binnen de watertoetsprocedure. Naast het compenseren van verharding wordt in de watertoetsprocedure gekeken naar aspecten die van belang zijn voor goed waterbeheer. Zie de handreiking watertoets voor meer informatie.

Uitzonderingen

Voor grootschalige gebiedsontwikkelingen en gebieden waar nu al wateroverlast optreedt, is de watersleutel niet in alle gevallen geschikt. Hier worden aanvullende eisen gesteld om aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan uitgangspunten voor goede ruimtelijke ordening en goed waterbeheer. Natuurlijk kun je in deze gevallen, of bij vragen, contact met ons opnemen.

Update juni 2020

In juni 2020 hebben wij de watersleutel geactualiseerd, om de effecten van klimaatverandering beter mee te laten wegen in de berekening. En om een aantal technische en inhoudelijke verbeteringen door te voeren. Bekijk de veelgestelde vragen voormeer informatie over de aanpassing en werking van de watersleutel:

Download de veelgestelde vragen over de watersleutel (pdf, 272 kB) (pdf, 272 kB)

Neem bij vragen contact op met de wateradviseur voor je gemeente, of met ons via loket@hhdelfland.nl.


Laadproblemen watersleutel?

Problemen met het laden van de watersleutel? Verwijder dan je cookies en de internetgeschiedenis in je browser.