Zienswijze ontwerpbesluit Legger


Wat is het?

Hoe weet ik dat de legger wordt gewijzigd?

In een ontwerpbesluit staat wat we willen gaan veranderen. Het ontwerpbesluit van een leggerwijziging wordt in het Waterschapsblad gepubliceerd.

Een leggerwijziging is ook op onze website te vinden. Ben je een direct betrokken en ben je het niet eens met het ontwerpbesluit van een leggerwijziging? Dan kun je je mening geven door een zienswijze in te dienen.

Een zienswijze is iets anders dan een bezwaar. Je kan alleen bezwaar maken tegen besluiten die we al genomen hebben. Een ontwerpbesluit is een voorgenomen besluit.

Wat kan wel en wat kan niet?

Hoeveel tijd is er om te reageren op het ontwerpbesluit?

Vanaf de dag dat het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, heb je zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. In de zienswijze beschrijf je jouw mening tegen het ontwerpbesluit. Delfland neemt de ingediende zienswijze mee in de keuze voor het besluit? Dat betekent niet dat jouw zienswijze altijd wordt overgenomen.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Wat zijn de vervolgstappen van de legger wijziging?

Wanneer de terinzagelegging periode voorbij is, maken we een Nota van Beantwoording. Hierin beantwoorden we alle binnengekomen zienswijzen. Deze Nota wordt, samen met de stukken die ter inzage hebben gelegen, aangeboden aan het bevoegd gezag (bestuur). Als het besluit genomen is, ontvang je van ons een brief met daarbij de Nota van Beatwoording. Hierin staat ook waar je het besluit op internet kunt lezen.

Wat is nodig?

Wat moet ik in de zienswijze vermelden?

Bij een schriftelijke zienswijze:

  • Je naam en adres, en eventueel telefoonnummer en e-mailadres.
  • De datum.
  • De code van de legeractualisatie (code staat op het ontwerpbesluit). Als je een brief hebt ontvangen dan staat deze code ook rechts bovenaan de brief.
  • De redenen waarom en over welk onderdeel je een zienswijze indient. Noem hierbij ook de locatie en de leggercode van het waterstaatswerk. Je kunt ook een afbeelding of kaart toevoegen voor de duidelijkheid.
  • Wat je met jouw zienswijze wilt bereiken. Denk hierbij aan: het aanpassen van het ontwerpbesluit.
  • Onderteken de brief met je handtekening.

Bij een aanvraag voor een mondelinge zienswijze:

  • Dat je een verzoek doet voor een mondelinge zienswijze ontwerpbesluit leggerwijziging.
  • De code van de leggeractualisatie (deze code staat op het ontwerpbesluit). Als je een brief hebt ontvangen, dan staat deze code ook rechts bovenstaande brief.
  • Jouw naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres
Waar kan ik melden?

Hoe dien ik een zienswijze in?

Een schriftelijke zienswijze over een ontwerpbesluit kun je sturen naar:

Hoogheemraadschap van Delfland

t.a.v. afdelingsmanager Beheer Programmering Assets

o.v.v. Zienswijze ontwerpbesluit leggerwijziging

Postbus 3061

2601 DB  Delft

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kun je een afspraak maken via ons Klant Contact Centrum. Op werkdagen bereikbaar van 9.00 -16.00 uur op telefoonnummer 015-260 81 08.

Hoe snel in behandeling genomen?

Hoe snel wordt de zienswijze in behandeling genomen?    Hoe snel wordt de zienswijze in behandeling genomen?

In de ontvangstbevestiging van de zienswijze staat de termijn waarbinnen Delfland een reactie geeft via de Nota van Beantwoording. De zienswijze wordt direct na ontvangst in behandeling genomen.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor het indienen van een zienswijze?

Het indienen van een zienswijze kost geen geld.