Begroting 2024: Trendbreuk, extra geld voor waterkwaliteit

24 oktober 2023

Het Hoogheemraadschap van Delfland zet zich vanaf nu extra in om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren en stelt daar vanaf 2024 ook extra geld voor beschikbaar. Het is een noodzakelijke trendbreuk ten opzichte van eerdere begrotingen omdat de waterkwaliteit in Delfland nog niet goed is.

In de begroting 2024 beschrijft Delfland wat het waterschap het komende jaar gaat doen en wat daarvan de kosten zijn. Waterkwaliteit is het belangrijkste thema voor deze bestuursperiode. Hoogheemraad Peter Ouwendijk, bij het hoogheemraadschap verantwoordelijk voor de financiën, zegt dat de extra investeringen in waterkwaliteit belangrijk zijn. “Wij werken dagelijks aan schoon, gezond en levend water voor heel ons gebied. Dat is belangrijk voor de natuur, de biodiversiteit en voor een gezonde en prettige leefomgeving. Maar de waterkwaliteit in ons gebied is nog niet goed. Het wordt dan ook een hele uitdaging om in 2027 te voldoen aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water.” In die richtlijn staan de doelen waaraan uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen moet voldoen zodat het voldoende schoon en gezond is.

Samenwerken noodzakelijk voor waterkwaliteit

De hoogheemraad benadrukt ook dat het zelfs met het extra geld van Delfland erg moeilijk zal zijn om die KRW-doelen te halen. “Die doelen zouden we alleen kunnen halen als iedereen in ons gebied samenwerkt en meewerkt. Gemeenten, provincie, bedrijven, brancheorganisaties én inwoners moeten echt aan de slag om de waterkwaliteit in ons gebied duurzaam te verbeteren.”

Ambities voor nieuwe bestuursperiode

“Delfland presenteert voor 2024 een sobere en doelmatige begroting,” aldus Ouwendijk. In dat document is ook te lezen dat het waterschap blijft investeren om in 2025 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast zal het hoogheemraadschap ook in 2024 werken aan het onderhouden en versterken van de dijken en kades. En Delfland zal zich ook volgend jaar sterk blijven maken om water en bodem sturend te laten zijn bij de inrichting van zijn gebied.

Met de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2028 zet Delfland een eerste stap in het realiseren van de ambities en doelstellingen voor de nieuwe bestuursperiode. Dat doet het waterschap op basis van het Coalitieakkoord 2023-2027 ‘Water voor mens en natuur; een trendbreuk in waterbeheer’ en het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

Grote opgaven, extra uitgaven

Uit de begroting van 2024 blijkt dat Delfland voor forse opgaven en uitgaven staat. Dit zal te merken zijn in de waterschapsbelasting. Oorzaken van de hogere uitgaven van het waterschap zijn onder meer de inflatie, de extra kosten voor het verbeteren van de waterkwaliteit en de reserveringen voor de nieuwbouw van de afvalwaterzuivering in Vlaardingen, en de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater

Inzage

Het college legt de begroting 2024 op donderdag 30 november ter besluitvorming voor aan de verenigde vergadering van Delfland. De begroting ligt vanaf woensdag 1 november twee weken ter inzage, op het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32 in Delft. De begroting is ook online in te zien op onze website en via de publicatie in het Waterschapsblad. Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer 015 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl.