Goede uitgangssituatie droogteseizoen 2023

31 maart 2023

De uitgangssituatie voor het droogteseizoen in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland is goed. Dit is gunstig voor de scheepvaart, landbouw en natuur.

Het oppervlaktewater van kanalen, sloten en meren en de grondwaterstanden zijn op peil. De waterkwaliteit (als het gaat om blauwalg en verzilting die bij droogte op kunnen treden) is op orde. Er is voldoende water beschikbaar om zoutindringing tegen te gaan.

Watervoorraad

Terugkijkend naar het afgelopen half jaar hebben we een gemiddelde natte herfst en natte maanden januari en maart gehad. De watervoorraad in de stroomgebieden van de Rijn en Maas is redelijk. De stuwmeren in de Alpen zijn goed gevuld. De sneeuwvoorraad is echter kleiner dan gemiddeld. De afvoer bij Lobith is hierdoor de komende maanden gevoelig voor snelle dalingen tijdens perioden met minder neerslag in het stroomgebied van de Rijn. Minder waterafvoer via de Rijn betekent dat de kans op verzilting (opdringen van zout water) bij ons toeneemt en de watervraag groter wordt.

2022 was het zonnigste en het op twee na warmste jaar sinds het begin van de waarnemingen van het KNMI. De lente en zomer waren droog, warm en zonnig. Landelijk viel er in de zomermaanden 135 mm neerslag, tegen normaal 224 mm. Dit had grote invloed op de watervoorraden. In de laaggelegen regio van Delfland heeft de droogte voor beperkende maatregelen gezorgd, maar niet tot grote problemen geleid. Dit kwam door de goede verdeling van de watervoorraden met buurwaterschappen, scherpe controle van de dijken en het aangepast schutregime voor de sluizen om het indringen van zoutwater te beperken.

Aandachtpunten voor nieuw droogteseizoen

De verwachting is dat droogteperioden vaker zullen voorkomen en dat de impact daarvan langduriger en extremer zal worden. Daarom is het belangrijk om lessen te leren uit de afgelopen droge zomers. Achter de schermen werkt Delfland scenario’s uit voor nog extremere droogteperiodes, waarbij extra maatregelen zoals het instellen van onttrekkingsverboden nodig kunnen zijn. Het waterschap houdt ook het schutprotocol tegen het licht om verzilting van het water door sluizen beter tegen te gaan en tegelijkertijd de scheepvaart zo min mogelijk te beperken. En Delfland onderzoekt de mogelijkheid om op termijn gezuiverd afvalwater in te zetten om het waterpeil aan te vullen.

De rol van het waterschap verandert

Tot nu toe kon Delfland in tijden van droogte veel oplossen in het watersysteem en zelf aan de eigen knoppen draaien, bijvoorbeeld door water aan te voeren. In de toekomst is dat niet meer voldoende. Een gesprek met onze partners over de toekomst van ons gebied is nodig. De afhankelijkheid van zoet water is hoog, maar de beschikbaarheid is geen vanzelfsprekendheid. Mensen moeten bewuster omgaan met zoet water. Delfland wil daarbij inzetten op het meer vasthouden en hergebruiken van het schaarse water.

Voor meer informatie over droogte kijk op Droogte - Delfland (hhdelfland.nl)