Waterkwaliteitsrapportage 2022: lichte vooruitgang, stevige inzet op KRW-doelen hard nodig

21 april 2023

Goed water in sloten, vaarten, plassen en kanalen is belangrijk voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving en de biodiversiteit en is de basis voor onze voedsel- en drinkwatervoorziening. De waterkwaliteitsrapportage over het jaar 2022 laat zien dat de waterkwaliteit in het beheergebied van Delfland ten opzichte van 2021 licht vooruit is gegaan, maar dat voor het behalen van de doelen van Europese Kaderrichtlijn Water nog veel werk aan de winkel is.

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in het hele beheergebied. Dat doen wij door het water te beschermen tegen schadelijke stoffen en door de waternatuur te stimuleren. Eens per jaar brengen wij een rapportage uit over de stand van zaken van de waterkwaliteit in ons gebied. De Waterkwaliteitsrapportage over 2022 laat zien dat er ten opzichte van 2021 een zeer lichte vooruitgang is geboekt. Om de KRW-doelen in 2027 te halen, zijn nog flinke stappen nodig en een grotere inzet van alle betrokken partijen.

Stand van zaken schadelijke stoffen

Gewasbeschermingsmiddelen zijn de grootste veroorzakers van de toxiciteit die wij meten in het water in ons gebied. Lekkages uit de glastuinbouw naar het oppervlaktewater zijn daarvan de belangrijkste bron. Ook is de glastuinbouw een belangrijke bron van meststoffen in het water.  
Ten opzichte van 2021 meten we in de glastuinbouwgebieden een lichte verbetering van de chemische waterkwaliteit: dit geldt voor zowel meststoffen als voor gewasbeschermingsmiddelen. Het doel is echter nog niet binnen handbereik. Daarom zetten wij extra stevig in op toezicht en handhaving, het betrekken van medeoverheden en gaan we meer meten.

In het agrarisch gebied ligt de ontwikkeling van de waterkwaliteit in de KRW-waterlichamen al enige jaren op koers door de intensieve samenwerking met de kringloopboeren. We zien in 2022 op een paar punten hogere concentraties stikstof dan in 2021, dus we blijven alert.

Op een aantal plaatsen overschrijden metalen de norm. Het gaat daarbij meestal om diffuse verontreinigingen vanuit bijvoorbeeld wegverkeer, bouwmaterialen, straatmeubilair, kassen en coatings van schepen.

Stand van zaken ecologie

In 2022 hebben wij het netwerk van nieuwe waternatuur uitgebreid met ca. 2,5 hectare natuurvriendelijke oevers en drijfbladzones. Ook zijn er twee nieuwe vismigratievoorzieningen toegevoegd. Wij pasten op meer plaatsen ecologisch maaibeheer toe, waardoor waterplanten zich beter kunnen ontwikkelen.  
 
Het algemene beeld is dat de ecologische waterkwaliteit zich beweegt rond de KRW-normen. Er zijn nog wel flinke inspanningen nodig om daar blijvend te komen. Het wordt daarbij steeds moeilijker om ruimte te vinden voor nieuwe waternatuur. Naast gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen hebben ook stroming, vaarrecreatie en vraat van o.a. watervogels en rivierkreeft een negatief effect op de waternatuur. Het gebrek aan ondergedoken waterplanten houdt daardoor aan, waardoor bepaalde organismen nog onvoldoende tot ontwikkeling komen. We blijven inzetten op uitbreiding van nieuwe waternatuur en een goede bescherming daarvan.

Conclusie

De waterkwaliteit in Delflands gebied staat nog altijd onder grote druk van menselijk handelen. Er moet nog veel gebeuren om deze op orde te krijgen. Eind 2021 heeft het algemeen bestuur van Delfland ingestemd met een ambitieus en realistisch programma voor de laatste periode van de KRW.

De Waterkwaliteitsrapportage 2022 laat een lichte vooruitgang zien ten opzichte van 2021 en onderstreept tegelijkertijd de noodzaak om datgene te blijven doen wat binnen onze bevoegdheden en mogelijkheden ligt, om de doelen van de KRW te halen. Daarvoor is ook grote inzet nodig van de glastuinbouw, de agrariërs, onze gebiedspartners en medeoverheden.

Link: de waterkwaliteitsrapportage over 2022