Watertoets ruimtelijke plannen


Ben je de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan of ben je namens een gemeente de opsteller van een ruimtelijk plan? Wij denken graag vanaf het allereerste begin met initiatiefnemers mee over water in ruimtelijke plannen. Vroeg overleg leidt tot betere en geïntegreerde oplossingen.

Meedenken vanaf begin

We denken graag vanaf het begin mee. Vaak kunnen we werk met werk maken. Samen zoeken we naar de beste oplossing. Je kunt je voornemen of ruimtelijk plan via het watertoetsportaal indienen. Een van onze wateradviseurs neemt dan contact met je op:

Dien een ruimtelijk plan in via het watertoetsportaal

Handreiking watertoets voor gemeenten

De handreiking watertoets biedt gemeenten, adviesbureaus en projectontwikkelaars handvatten voor de watertoetsprocedure bij ruimtelijke plannen op gemeentelijk niveau. De handreiking is gebaseerd op beleid van Delfland en sluit aan op de provinciale en landelijke regelgeving.

Als er door een ruimtelijke ontwikkeling meer ruimte voor water moet komen (wateropgave), bijvoorbeeld als compensatie voor de aanleg van een huis, woonwijk of bedrijventerrein (verharding), doen we dit bij voorkeur door extra water te graven in aansluiting op bestaande sloten, vaarten. Als dit aantoonbaar niet mogelijk is, zijn alternatieve maatregelen om het regenwater vast te houden of vertraagd af te voeren ook mogelijk. Een deel van de wateropgave is gebaseerd op de verwachte toename van neerslag in de toekomst, dat deel kan altijd met alternatieve maatregelen worden ingevuld. Delfland is mede ondertekenaar van het Convenant Klimaatadaptief Bouwen en stimuleert haar gebiedspartners om de afspraken uit het convenant toe te passen. Daarmee staan we beter gesteld voor het veranderende klimaat. (www.bouwadaptief.nl)

Verkenning regio Haaglanden

De zorg voor water is een belangrijk onderwerp bij het ontwikkelen van de leefomgeving. In de Regio Haaglanden hebben gebiedspartners, waaronder Delfland, gekeken naar de zorg voor water die de gemeentegrenzen overschrijdt. Dat geeft inzichten waarmee we omgevingsvisies kunnen opstellen. Bekijk de eindresultaten van de verkenning en het kaartenboek dat daarvoor is gemaakt: