Participatie: elkaar betrekken


Als je een plan hebt op een plek in het gebied van Delfland, moedigt de Omgevingswet jou aan om de omgeving bij jouw plan te betrekken.

Als je voor jouw plan het Omgevingsloket raadpleegt, dan krijg je de vraag of je andere belanghebbenden hebt betrokken, hoe je dat hebt gedaan en wat dat heeft opgeleverd.

De Omgevingswet verplicht overheden, en dus ook Delfland als waterschap, om jou als inwoner of ondernemer te betrekken bij projecten, plannen en ontwikkeling van beleid. Bijvoorbeeld als Delfland bij jou in de buurt van plan is om een kade gaat versterken of een nieuw gemaal te bouwen. Door de ideeën, meningen en bezwaren uit de omgeving aan tafel te krijgen, kan Delfland de verschillende belangen afwegen en zo een goed besluit nemen.

Het komt voor dat een besluit, zoals een dijkverhoging, belangrijk is voor de veiligheid van het gebied en tegelijkertijd nadelig is voor jou of jouw organisatie. Ook dan wil Delfland wel graag dat jij of de organisatie zich gehoord voelt. Er is ruimte voor inbreng van anderen. Wellicht is jouw idee zelfs beter dan het idee van Delfland. Ook dat horen we graag!

Beleidskader Participatie

In het Beleidskader Participatie staat wat je als inwoner, bedrijf of maatschappelijke organisatie mag verwachten van Delfland om betrokken te worden bij beleid of projecten bij jou in de buurt. En andersom: het beleidskader maakt ook duidelijk hoe Delfland initiatieven beoordeelt op het moment dat Delfland wordt uitgenodigd om te participeren.

Voorbeeld

Bij de start van het gebiedsproces Broekpolder 2040, een initiatief van ondernemers en inwoners uit het gebied, zijn Delfland, gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland betrokken. De partijen willen het glastuinbouwgebied van 650 hectare omvormen tot een duurzame en toekomstgerichte woon- en werkomgeving in 2040. De ruimte voor glastuinbouwbedrijven blijft gelijk, maar er komt meer ruimte voor andere functies zoals woningen, natuur, recreatie en water.