Jaarverslag 2022: hoofdrol voor uitzonderlijk weer, hoge inflatie en stijgende energieprijzen


Nadat de wereld bijna twee jaar in de ban was van de coronapandemie, leek deze begin 2022 op zijn retour en leek ook het werk van Delfland langzaam maar zeker weer in stabieler vaarwater te komen. Totdat Rusland Oekraïne binnenviel met naast veel menselijk leed, energieonzekerheid, hoge inflatie en materiaalschaarste als gevolg. Dat had ook de nodige invloed op het werk en de kosten van Delfland. Door veranderingen op diverse terreinen, werd het jaar afgesloten met een positief resultaat van €9 miljoen.

Het resultaat van 2022 is opgebouwd uit €7,9 miljoen lagere kosten en €1,1 miljoen hoger opbrengsten. De verkoop van groengas leverde onder andere meer op dan verwacht en de opbrengst uit belasting was hoger dan begroot door toename van het aantal huishoudens. Mede door vertraging in de uitvoering van werkzaamheden door langere levertijden van materialen, moeilijk vervulbare vacatures en personeelsgebrek bij externe partners is er minder uitgegeven dan begroot.

Extreem weer

Het weer in 2022 was uitzonderlijk. De stormen en aanhoudende droogte hebben voor extra werk gezorgd aan het inspecteren en onderhouden van onze kust en ruim 200 km droogtegevoelige dijken, het aanvoeren van zoet water en tegengaan van verzilting. Door de genomen maatregelen en nauwe afstemming met de gebruikers van het water heeft de regio geen grote ongemakken ondervonden van de droogte. Ook de kwetsbaarheid van het gebied voor extreme neerslag is bepaald en vertaald naar een langetermijnstrategie wateroverlast. Voor de kust heeft Delfland onder meer samen met stakeholders ideeën opgesteld hoe de kust in de toekomst bij grote zeespiegelstijging kan meegroeien. Deze kustvisie gaat Delfland de komende jaren verder uitwerken. Vanuit het netwerk Klimaatkrachtig Delfland en de stimuleringsregeling Klimaatadaptatie zijn weer vele initiatieven voortgekomen om het gebied aan te passen aan het veranderende klimaat.

Stijgende energieprijzen

In 2022 hebben de gestegen energieprijzen een direct en fors financieel effect gehad op de kosten die Delfland heeft gemaakt voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Dit geldt met name voor het zuiveren van afvalwater. Daarom is er hard gewerkt om het energieverbruik verder terug te dringen en zoveel mogelijk zelf op te wekken. Zo is er 8,1 miljoen m3 groengas geproduceerd en aan het gasnet geleverd.

Trots op deze organisatie

Ondanks de vele personeelswisselingen, openstaande vacatures en hoge werkdruk is het werken aan veilig, gezond en schoon water wel op peil gebleven. Dijkgraaf Piet Hein Daverveldt: “Ik ben echt trots op onze organisatie: die toonde de afgelopen ingewikkelde en onvoorspelbare jaren hoe veerkrachtig en betrokken ze is.” Goed gekwalificeerde mensen zijn soms lastig te vinden. “Ondanks deze krapte is Delfland nog steeds voor veel mensen een aantrekkelijke werkgever. We zijn erin geslaagd het merendeel van de vacatures te vervullen.”

Tarieven gelijk

Het is voor het derde jaar op rij gelukt de tarieven voor de waterschapsbelasting gelijk te houden zoals afgesproken in het bestuursakkoord 2019-2023. Daartegenover staat dat de reserves verder zijn aangesproken om de stijgende kosten voor het beheer van het watersysteem te compenseren. Tegelijkertijd is de netto schuldenlast teruggebracht naar 231% (de streefwaarde in het bestuursakkoord was 250%).

Water de baas blijven

De insteek van de begroting in 2022 ‘water verbindt’ wordt de komende jaren steeds urgenter. In 2022 maakte het kabinet bekend dat er in onze regio ruim 70.000 huizen bij gebouwd moeten worden. Willen we water de baas blijven en hier veilig, gezond en prettig blijven wonen, dan moet water en bodem al bij de planontwikkeling van nieuwe woongebieden bovenaan het lijstje staan. Delfland zet zich samen met de andere waterschappen in om tijdig aan tafel te zitten met gemeenten en projectontwikkelaars, zodat de schaarse ruimte verstandig wordt gebruikt.

Bekijk het jaarverslag digitaal: Jaarverslag 2022

PDF: Jaarverslag 2022 (pdf, 2.8 MB)