Hoorzitting


Wat is het?

Wat is een hoorzitting?

De hoorzitting wordt georganiseerd door de Bezwaarschriftencommissie of de Klachtencommissie van Delfland. Tijdens de hoorzitting kunnen belanghebbenden een nadere toelichting geven. Ook zal de commissie vragen stellen. Het doel van de hoorzitting is om meer informatie te verkrijgen over het bezwaar of de klacht.

Wat kan wel en wat kan niet?

Wat is de werkwijze van een hoorzitting?

Als een bezwaar of een klacht tijdens de informele fase niet naar tevredenheid van alle partijen wordt opgelost, zal de Bezwaarschriftencommissie of de Klachtencommissie een hoorzitting houden. De commissies bestaan uit onafhankelijke, externe leden, die niet werkzaam zijn bij Delfland.

Na de hoorzitting zal de commissie een advies uitbrengen aan de dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland (het college). Ook wordt er een verslag van de hoorzitting gemaakt en bij het advies gevoegd. Vervolgens zal het college een beslissing op het bezwaar nemen of een oordeel op de klacht geven.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Wie worden uitgenodigd voor de hoorzitting?

Belanghebbenden bij het bezwaar of de klacht worden uitgenodigd. Bij een bezwaarschrift nemen de bezwaarmaker, vergunninghouder en de betreffende vakafdeling van Delfland deel aan de hoorzitting. Bij een klachtprocedure nemen de klager en de afdelingsmanager van de vakafdeling van Delfland deel aan de hoorzitting. Tijdens de hoorzitting zijn er ook een voorzitter en twee leden van de commissie aanwezig.

Daarnaast is de secretaris van de commissie aanwezig om aantekeningen te maken.

Wat is nodig?

Hoe kom ik achter de datum van de hoorzitting?

De Bezwaarschriftencommissie of Klachtencommissie nodigt je uit voor een hoorzitting. In de uitnodiging worden de locatie, de datum en het tijdstip vermeld.

De hoorzitting wordt gehouden op het hoofdkantoor van Delfland.

Waar kan ik melden?

Hoe snel ontvang ik het besluit

Delfland moet binnen twaalf weken na de afloop van de bezwaartermijn een besluit op het bezwaar hebben genomen. Deze termijn kan met zes weken verlengd worden.

Delfland moet volgens de wet binnen tien weken na ontvangst van de klacht een oordeel hebben gegeven. Deze termijn kan met vier weken verlengd worden.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten van een hoorzitting?

Aan een hoorzitting zijn geen kosten verbonden.