Voortgang Uitvoeringsprogramma Regionale Waterkeringen

22 mei 2024

Het college heeft de voortgang van het Uitvoeringsprogramma Regionale Waterkeringen 2015-2024 vastgesteld. Jaarlijks brengt het college hierover verslag uit aan het dagelijks bestuur van de provincie en wordt het algemeen bestuur van Delfland geïnformeerd.

Toetsing van veiligheid

Voor veilige en toekomstbestendige dijken en kades werken we doorlopend aan het op orde brengen van deze regionale waterkeringen. Met het toetsen ervan krijgen we goed in beeld welke keringen aan de norm voldoen en welke nog niet. In 2024 moeten alle regionale keringen voorzien zijn van een actueel veiligheidsoordeel.

Verbeteringen

In het beheergebied van Delfland is er in totaal 434 km aan regionale waterkeringen. Op dit moment voldoet 87% aan de veiligheidsnorm. De overige 13% is ter verbetering opgenomen in een uitvoeringsprogramma. Op basis van urgentie en de mogelijkheid om mee te liften met andere werkzaamheden, voert Delfland de verbeteringen uit.