Extra stappen verbetering waterkwaliteit noodzakelijk

15 mei 2024

De verbetering van de waterkwaliteit staat onder hoge druk. Delfland vindt het hoog tijd voor extra stappen. Op 14 mei 2024 sprak hoogheemraad Stijn van Boxmeer hierover met de commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit. De grootste uitdagingen wat betreft waterkwaliteit liggen voor Delfland op het gebied van emissies van bestrijdingsmiddelen, nutriënten, overige stoffen en op de ecologie.

Delfland is trots op het werk dat zij doet om de waterkwaliteit te verbeteren en bij te dragen aan gezond, schoon en levend water. Maar het is niet genoeg. Er is meer nodig. Extra stappen, omdat de deadline van de KRW, Kaderrichtlijn Water, een Europees vastgestelde richtlijn nadert. Ook Nederland moet hier in 2027 aan voldoen. In de Voortgangsrapportage Waterkwaliteit 2023 wordt een beeld geschetst hoe het met de waterkwaliteit in het beheergebied staat. De Voortgangsrapportage is gebaseerd op de Waterkwaliteitsrapportage 2023 en de rapportage waarin staat hoe het met de ecologische inrichting van het watersysteem gaat.  Uit beide rapportages blijkt dat extra stappen noodzakelijk zijn om de waterkwaliteit verder te verbeteren. Naast de inspanning van Delfland is ook de inzet vanuit mede-overheden, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld nodig.

“De urgentie om concrete stappen te zetten moet door iedereen gevoeld worden. Alleen samen en vanuit ieders verantwoordelijkheid kunnen we stappen zetten om de waterkwaliteit verder te verbeteren, aldus Stijn van Boxmeer, hoogheemraad Waterkwaliteit.

Voortgang

Delfland monitort de waterkwaliteit voortdurend en toetst de meetresultaten aan de normen. Jaarlijks rapporteren we hierover in de Waterkwaliteitsrapportage. Het verder verbeteren van de waterkwaliteit wordt belemmerd door menselijk handelen. Emissies van bestrijdingsmiddelen komen in ons water terecht, net als nutriënten en overige stoffen. Ook waterplanten komen onvoldoende tot ontwikkeling door schade van de beroeps-en pleziervaart. Delfland zet onverminderd door op het verder voorkomen van emissies naar het oppervlaktewater en door het stimuleren van de ecologie.

Binnen het beheergebied van Delfland hebben glastuinbouwbedrijven nog steeds een grote invloed op de waterkwaliteit. Toezichthouders van Delfland werken met de gemeente, omgevingsdienst en de NVWA risico gestuurd samen om verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater op te sporen en het juiste gebruik van bestrijdingsmiddelen te toetsen. Per polder wordt bekeken waar bedrijfsbezoeken nodig zijn en waar monitoring plaats moet vinden.

Extra stappen

Naast de Risicogestuurde Aanpak om de chemische waterkwaliteit te verbeteren, is Delfland hard bezig de bestaande waternatuur te beschermen en waar mogelijk uit te breiden. De ontwikkeling van het ecologisch netwerk blijft in het stedelijk gebied achter. Komende periode zal focus liggen op goed beheer en onderhoud en het, in samenspraak met gemeenten, verder voltooien van het ecologisch netwerk.

Een ander voorbeeld van een concrete stap is dat samen met de glastuinbouwsector vanuit het project Emissieloze kas wordt gewerkt om lozingen en lekkages naar het oppervlaktewater te beëindigen en waterbewust ondernemen te stimuleren. De aanpak is gericht op inzicht in de waterkwaliteit in en om de kas, de invloed van de ondernemer hierop, het vergroten van kennis over waterbewust ondernemen en het toepassen van verbeteringen in en om de kas. Waterstromen op de individuele tuinbouwbedrijven worden beter in beeld gebracht en eventuele lozingen en lekkages worden beëindigd. Hiermee zetten we een stap naar de verbetering van de waterkwaliteit in het gebied van Delfland.

Het project richt zich vooral op het gebiedsgewijs of per polder inzetten van de watercoach. Zo werken zij ‘van binnen naar buiten’ aan het voorkomen van lekkages. De resultaten per gebied worden gemonitord en worden door Glastuinbouw Nederland en de waterschappen beschikbaar gesteld. Zo worden positieve ontwikkelingen zichtbaar gemaakt en resultaten in de tijd gevolgd.


Meer informatie