Bezwaarschriften- en Klachtencommissie doen verslag over 2023

22 mei 2024

Delfland verzet ieder jaar veel werk en neemt daarbij tal van besluiten. Een belanghebbende die zich niet kan vinden in een besluit, kan daartegen een bezwaarschrift indienen. De bezwaarschriftencommissie heeft dan als taak om het college – na het eventuele horen van partijen – te adviseren over de te nemen beslissing op een bezwaarschrift. In het jaarverslag doet de commissie verslag van haar werkzaamheden.

Toename in bezwaarschiften en vergunningaanvragen

Het aantal ingediende bezwaarschriften in 2023 (22) is toegenomen ten opzichte van het aantal ingediende bezwaarschriften in 2022 (17). Het grootste gedeelte van de bezwaarschriften is ingediend tegen watervergunningen of opgelegde lasten onder bestuursdwang of dwangsom. Een mogelijke oorzaak voor de toename van het aantal bezwaarschriften is dat er ook een toename was van de vergunningaanvragen. Misschien zijn deze aanvragen nog in 2023 gedaan omdat vanaf 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking trad en het nieuwe loket (DSO) in gebruik moest worden genomen.

Klachtencommissie

De onafhankelijke Klachtencommissie heeft twee taken: de behandeling van ingekomen klachten en advisering aan het college daarover. In 2023 zijn acht klachten ontvangen. Eén klacht is door de commissie inhoudelijk op zitting behandeld.