‘Verantwoordingsrapportage 2023’ en ‘Uitvoeringsprogramma 2024’ afdeling Toezicht en Handhaving vastgesteld

27 maart 2024

Het college heeft deze week de ‘Verantwoordingsrapportage 2023’ vastgesteld van de afdeling Toezicht en Handhaving. Deze afdeling heeft een belangrijke rol bij ons waterbeheer. Zij controleren onder meer of de door ons afgegeven vergunningen juist worden nageleefd en of recreanten op het water zich aan de voorschriften houden.

Glastuinbouw

In 2023 ging de afdeling Toezicht en Handhaving aan de slag met de risicogerichte aanpak in de glastuinbouw, om zo lozingen en lekkages tegen te gaan. In overeenstemming met de handhavingsstrategie is samen met Omgevingsdienst Haaglanden strenger opgetreden bij overtredingen. Dit zijn: overstorten, vervuilde drainage bij substraatteelt, afvoer condenswater verwarmingsinstallatie, percolaat op het erf, afvoer condenswater in kas, filterspoelwater afvoeren op sloot en waterafvoer via pijpjes rondom kas.

Handhavingsdagen

Ook de handhavingsdagen van de afdeling Toezicht en Handhaving zijn het afgelopen jaar zeer succesvol verlopen. Tijdens deze dagen zijn meerdere overtredingen geconstateerd, is goed samengewerkt door betrokken partijen en is het bewustzijn van het belang van schoon water verder vergroot. Tot slot hebben de handhavers regelmatig controles uitgevoerd op de naleving van afspraken en vergunningen bij grote infrastructurele projecten, zoals de A24 Blankenburgverbinding, A16 Rotterdam en de WarmtelinQ.

Uitvoeringsprogramma 2024

Het college heeft deze week ook het ‘Uitvoeringsprogramma 2024’ vastgesteld van de afdeling Toezicht en Handhaving. Die afdeling geeft in 2024 de hoogste prioriteit aan werkzaamheden ten aanzien van het doorstroomprofiel van de watergang, waterkwaliteit (glastuinbouw, microverontreinigingen), complexe (infrastructurele) projecten, onderhoud watergangen (schouw), plaatsen niet waterkerende objecten op waterkeringen en grondwateronttrekkingen.