Innovatieve aanpak reductie lachgas

13 maart 2024

Lachgas (N2O) wordt beschouwd als een zeer schadelijk broeikasgas: het is 298 keer schadelijker dan CO2. Op afvalwaterzuiveringsinstallaties komt bij de reguliere stikstofverwijdering onder sommige omstandigheden N2O vrij, als ongewenst bijproduct. Delfland heeft als doel om klimaatneutraal te zijn in 2050, wat betekent dat er geen broeikasgassen meer uitgestoten worden of dat deze geneutraliseerd of gecompenseerd worden.

Om meer grip te krijgen op de uitstoot van het zeer schadelijke broeikasgas N2O in afvalwaterzuiveringsinstallaties zet Delfland in op een innovatieve aanpak voor de reductie van N2O emissies uit afvalwater. Daarom nemen we deel aan het nationaal Versnellingsprogramma Lachgas. Hiervoor draagt Delfland financieel bij vanuit het Innovatiefonds en worden sensoren geïnstalleerd op AWZI Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland om vier jaar lang te monitoren. Dat onderzoek geeft Delfland meer inzicht in de processen en condities waarin lachgas zich ontwikkelt en biedt daarmee handelingsperspectief om de uitstoot te reduceren. Deze kennis wordt ook toegepast op de andere zuiveringen van Delfland en gebruikt bij de nieuw te bouwen zuivering De Vergulde Hand in Vlaardingen: die wordt zo ingericht dat lachgasproductie daar tot een minimum beperkt blijft.