Baggerbeleid geactualiseerd: Delfland gaat ook baggeren voor waterkwaliteit

13 maart 2024

Het baggerbeleid van Delfland wordt geactualiseerd. De Rekeningcommissie heeft in 2022 een onderzoek uitgevoerd naar het baggerbeleid. Delfland is vervolgens aan de slag gegaan met de bevindingen en aanbevelingen en heeft drie sporen gekozen waarmee het waterschap zijn baggerbeleid zodanig uitvoert dat het optimaal bijdraagt aan de doelen voor de waterkwantiteit, de waterkwaliteit en voor circulariteit.

Delfland onderhoudt de watergangen al jarenlang om ervoor te zorgen dat het water goed kan doorstromen. Een te dikke sliblaag kan de waterafvoer verhinderen en sneller leiden tot wateroverlast. Als we nu gaan baggeren volgens ons geactualiseerde beleid, dragen onze werkzaamheden ook bij aan het behalen van meerdere doelen. Denk daarbij aan het beperken van wateroverlast, het behouden en verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en het saneren van vervuilde waterbodems. Maatwerk wordt daarnaast het uitgangspunt bij onze baggerwerkzaamheden. Per watergang bepalen we vanaf nu ook of we tot de leggermaat baggeren of dat we de werkzaamheden dieper uitvoeren. En we bekijken wat nodig is om de ecologische of chemische waterkwaliteit te bevorderen. Tot slot voeren we al het baggerwerk in stedelijk gebied zelf uit. Dit is meer kostenefficiënt en we behalen hiermee gemakkelijker de doelen voor het bevorderen van de waterkwaliteit.

Het college heeft het geactualiseerde baggerbeleid op 6 februari vastgesteld. In de Verenigde Vergadering van 21 maart wordt het stuk ter vaststelling voorgelegd.