Veilige en toekomstbestendige waterkeringen

5 juni 2024

Delfland stelt jaarlijks de veiligheidsrapportage ‘Zorgplicht Primaire Waterkeringen’ op om de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te informeren over de staat van onze waterkeringen. Deze week heeft het college de veiligheidsrapportage van het jaar 2023 vastgesteld.

Delfland beheert 55 km primaire waterkeringen, onderverdeeld in de zeewering (24 km) en de Delflandsedijk (31 km). De primaire waterkeringen moeten aan de veiligheidseisen voldoen en het noodzakelijke preventieve beheer en onderhoud moet door Delfland worden uitgevoerd.

Drie aandachtspunten

In 2023 zijn er geen tekortkomingen geconstateerd. Het aantal aandachtspunten is in 2023 afgenomen van vijf naar drie. Delfland heeft voor de drie aandachtspunten verbeteracties benoemd en de uitvoering hiervan gepland. De Delflandsedijk voldoet nog niet op alle plekken aan de nieuwe, strengere normen die vooruitlopen op de verwachte situatie in 2050.

Tijdelijke maatregelen

Samen met het Hoogwaterbeschermingsprogramma bekijkt Delfland welke maatregelen nodig zijn om de dijk op orde te brengen. Tot het moment waarop deze maatregelen zijn uitgevoerd, borgt Delfland de veiligheid met tijdelijke maatregelen.