Overhandiging Ontwikkelperspectief toekomstbestendige Broekpolder

19 juni 2024

Eigenaren in de Broekpolder zetten samen een belangrijke stap in de ontwikkeling van het gebied. Namens Coöperatie Broekpolder2040 overhandigde voorzitter Erik Persoon het Ontwikkelperspectief op 18 juni 2024 aan de gemeente Westland, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland.

De gezamenlijke ambitie is de realisatie van een toekomstbestendig, duurzaam en goed bereikbaar glastuinbouwgebied, met ruimte voor ondernemerschap en een aangenaam leefklimaat voor de bewoners. Hierbij ligt de nadruk op het creëren van een passend evenwicht tussen wonen en werken. Vanuit de historische kracht van het gebied krijgt de visie voor de toekomst nu verder vorm. Het Westlands Museum, gelegen in de Broekpolder, was daarom de plaats waar overheidsinstanties het document kregen aangeboden. In het project Broekpolder2040 bundelen ondernemers en huiseigenaren hun krachten. ‘Wij nemen zelf het voortouw bij de ontwikkeling, in nauwe samenwerking met overheidsinstanties. Iedereen mag meedenken en meedoen is dan ook het motto van de coöperatie Broekpolder 2040’, zo stelt Persoon.

Uitdagingen van nu en straks

De overhandiging van het Ontwikkelperspectief aan de bestuurders is een mooie mijlpaal voor de grondeigenaren van de Broekpolder. Thema’s zijn hoofdinfrastructuur en ontsluiting, het creëren van aantrekkelijke locaties voor het herplaatsen van woningen, de groenblauwe opgave en energietransitie. Met dit ontwikkelperspectief wordt er een belangrijke stap gezet naar een duurzame toekomst, waarbij deze samenwerking tussen bewoners, ondernemers en overheden een voorbeeld vormt voor soortgelijke projecten in Nederland.

Wethouder Peter Valstar, die namens de gemeente Westland glastuinbouw in zijn portefeuille heeft is zeer tevreden met dit coöperatieve traject: ‘De Broekpolder laat zien echt stappen te willen maken om in gezamenlijkheid te werken aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig gebied. Dat vraagt om duidelijke keuzes waar we de komende periode verder over zullen spreken. Mijn waardering is groot voor alle bewoners en ondernemers die de afgelopen periode intensief hebben gewerkt aan het Ontwikkelperspectief Broekpolder.’

Hoogheemraad Peter Ouwendijk roemt de unieke manier van samenwerken, waarbij de Broekpoldereigenaren het initiatief hebben genomen. ‘Het blijft niet alleen bij mooie woorden, maar we gaan nu over tot actie om tot de verdere ontwikkeling van de Broekpolder te komen. Waarbij het Hoogheemraadschap van Delfland graag de rol pakt rondom de aanpak van waterberging en wateroverlast. Zodat iedereen in het gebied veilig kan blijven wonen, werken en recreëren.’

Vervolg

De volgende stap komt nu snel dichterbij. Meindert Stolk, gedeputeerde Economie en Innovatie: ‘Het is ontzettend goed om te zien dat ondernemers en bewoners samen hebben gewerkt aan het Ontwikkelperspectief. Het geeft vertrouwen in een gezonde toekomst voor de glastuinbouw in Zuid-Holland. Samen met de convenantpartners gaan we in gesprek met de ondernemers en bewoners om te kijken wat de volgende stappen zouden kunnen zijn.

Erik Persoon: ‘Ook ik ben zeer benieuwd naar die volgende stap: wat mij betreft de behandeling van onze ontwikkelvisie in de gemeenteraad inclusief de financiële doorrekening van de kosten en opbrengsten van de gezamenlijke opgaven.’

Over de Broekpolder

De Broekpolder is een belangrijk tuinbouwgebied in het Westland. De polder is begrensd door de Middel Broekweg, Wippolderlaan, de Veilingroute N222 en het dorp Kwintsheul. Broekpolder is een gebied van 600 hectare, met ruim 100 tuinbouwondernemers, 400 huishoudens en beschikt inmiddels over een 3-tal aardwarmtebronnen. De polder heeft daarom grote kansen om een toekomstbestendig en duurzaam glastuinbouwgebied te worden.